Uchwała Nr IV/152/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS w Magnuszewie w 2004 r i określenie potrzeb w zakresie pomocy spolecznej na 2005 rok.

Załącznik nr 1.

*****************

Uchwała Nr IV/153/05 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Załącznik Nr 1

***************

Uchwała Nr IV/154/05 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych , na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

************

Uchwała nr IV/155/05   w sprawie określenia stanowiska dotyczącego dalszego funkcjonowania placówek i szkół w Magnuszewie w strukturze zespołu.

 

*****************

Uchwała Nr IV/157/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Magnuszew.

Załącznik Nr 1

************************

Uchwała Nr IV/158/05 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załącznik nr1

*******************

Uchwała Nr IV/160/05 w sparwie ustalenia opłaty eksploatacyjnej z tytułu korzystania z urządzeń wodnych i kanalizacyjnych.

*********************

Uchwała Nr IV/161/05 w sparwie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Magnuszew.

********************

Uchwała Nr IV/162/05 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2005.

Załącznik nr 1

*******************

Uchwała nr IV/163/2005 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Magnuszew.

*******************

 

Uchwała nr IV/168/05 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju miejscowości Magnuszew.

Załącznik Nr 1

*******************

Uchwała Nr IV/169/05 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych.

Załącznik nr 1

****************

Uchwała Nr IV/171/05 w sprawie przystąpienia do sporzązdenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Magnuszew na obszarze części Sołectwa Trzebień

***************

Uchwala Nr IV/173/05 w sparwie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

***************

Uchwała Nr IV/174/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

***************

Uchwała Nr IV/176/05 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego.

**************

Uchwała Nr IV/177/05 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych.

*************

Uchwała Nr IV/178/05 w sprawie nabycia nieruchomości.

************

Uchwała NrIV/179/05 w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Magnuszewie .

*************

Uchwala Nr IV/180/05 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków.

*************

Uchwała Nr IV/192/05 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych

***********************

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-10-10 09:59:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Szaraniec Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-24 09:42:46
  • Liczba odsłon: 1919
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910579]

przewiń do góry