Zobacz podgałęzie

Wykaz podmiotów którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu konkursu wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Magnuszew w 2020r. [ PDF ]


Konsultacje rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Przedkładam do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 [ PDF ].

Proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu Programu w terminie od dnia 19.12.2019 r. do dnia 27.12.2019 r. – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wydaniu decyzji

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”


OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

„Posadowienie 4 zbiorników na gaz propan o poj. 6400 litrów każdy w wersji naziemnej”Ogłoszenie - wykaz podmiotów, którym przyznano dotację - wspieranie i rozwój sportu [ PDF ]


Konsultacje rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Przedkładam do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 [ PDF ].

 

Proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu Programu w terminie od dnia 03.12.2018 r. do dnia 11.12.2018 r. – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.Sprawozdanie

z realizacji Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.Zarząd Wspólnoty Gruntowej w Magnuszewie ogłasza:

Spadkobiercy członków Wspólnoty Gruntowej wsi Magnuszew założonej 29.06.1963r , proszeni są o niezwłoczne tj. do 15 maja 2018r,   składanie wniosków do Zarządu Wspólnoty w Magnuszewie, celem ustalenia praw do udziału w tej wspólnocie.

Wnioski można pobrać u Prezesa Zarządu Wspólnoty w Magnuszewie lub w Urzędzie Gminy.

Sekretarz Wspólnoty

Gruntowej w Magnuszewie

Tel. 509 879 914Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Przydworzycach [ PDF ]


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie [ PDF ]


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie ul. Bohaterów Września 10 [ PDF ]


Wykaz podmiotów którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu konkursu wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Magnuszew w 2018r. [ PDF ]


Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w 2017 r. [ PDF ]


OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 23 stycznia 2017 r.

 

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

Uchwała nr 196/16

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 21 listopada 2016 r.

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoMagnuszew, dnia 02 Listopada 2016 roku

Nr. BT.7624/3/2016

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaSTANOWISKO

RADY GMINY SANNIKI

z dnia 23 lutego 2016 r.

 

W sprawie zamiaru podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku w sprawie podziału Województwa MazowieckiegoPOSTANOWIENIE


Na postawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2013r. Poz. 267), w związku z art. 77 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. Z dnia 9 listopada 2010r. poz. 1235, ze zm.). a także § 3 ust. 1 i pkt. 52 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr. 213 poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku PV Polska II Sp. z o. o., ul. Twarda 44/24, 00-831 Warszawa z dnia 03.10.2014 r. dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem z drogi/ zjazdem na drogę na terenie nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 24/4, 25/1, 156 położonych w obrębie Osiemborów, gm. Magnuszew po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (postanowienie z dnia 17.06.2015 WOOŚ-II. 4242.171.2015. MZ) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach – opinia sanitarna z dnia 05.05.2015r. nr ZNS.7021.2.2015.AM.Ogłoszenie o rozprawie administracyjnej

Projekt Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Magnuszew, obejmującej obszar działek nr ew. 19,20 i części działek nr ew. 1/1 i 2 w obrębie Anielin – Kępa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


1 rysunek do prognozy Anielin plan prognoza
2 rysunek do prognozy Anielin plan Dolina Pilicy
3 rysunek do prognozy Anielin plan Dolina Dolnej Pilicy.
4 rysunek do prognozy Anielin plan Łękawica
5 rysunek do prognozy Anielin plan geoportal
kierunki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy Magnuszew Polityka Przestrzenna
opis zmiany 2 2013 Studium
prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium
wyrys z rysunku zmiany nr 2 2013


Następujące dokumenty:
  1. Diagnoza stanu gminy Magnuszew - cześć tekstowa,
  2. Uwarunkowania rozwoju gminy Magnuszew - część tekstowa,
  3. Uwarunkowania rozwoju gminy Magnuszew - rysunek w skali 1:10 000
  4. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - infrastruktura komunikacyjna i techniczna - rysunek w skali 1:10 000
są do wglądu w Urzędzie Gminy Magnuszew do publicznego wglądu.


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Magnuszew 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 2 Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Magnuszew, obejmującej obszar działek nr ew. 19,20 i części działek nr ew. 1/1 i 2 
w obrębie Anielin – Kępa
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Magnuszew 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 2 Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Magnuszew, obejmującej obszar działek nr ew. 19,20 i części działek nr ew. 1/1 i 2 
w obrębie Anielin – Kępa
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-03-08 08:26:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-05 21:12:04
  • Liczba odsłon: 70001
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910407]

przewiń do góry