Uchwała Nr V/1/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew

****************************

Uchwała Nr V/2/06

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Magnuszew

***************************

Uchwała Nr V/3/06

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących stałych Komisji

Rady Gminyw Magnuszewie

****************************

Uchwała Nr V/4/06

w sprawie składu osobowego Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska

***************************

Uchwała Nr V/5/06

w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury

****************************

Uchwała Nr V/6/06

w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

*****************************

Uchwała Nr V/7/06

w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowo - Finansowej

****************************

Uchwała Nr V/8/06

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Magnuszew

****************************

Uchwała Nr V/12/06

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Magnuszew do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej

**************************

Uchwała NrV/18/06

w sprawie wyrażenia opinii dla przedłożonego przez Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ,, Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – etap III ”

       Zał ącznik Nr 1

 

        *************************

 

              UchwałaNr V/19/06

   w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej

**************************

Uchwała Nr V/20/06

w sprawie rozpatrezenia skargi dotyczącej wytyczenia i budowy drogi w miejscowości Wilczkowice Dolne.

Załącznik Nr 1

***************************

Uchwała Nr V/21/07

w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew

 ************************

Uchwała Nr V/22/07

w sprawie ustalenia wysokości diety dla Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew

***********************

Uchwała Nr V/23/07

w sprawie zatwierdzeania palnu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007

Załącznik Nr 1

**********************

Uchwała Nr V/25/07

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2006 roku i określenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2007 rok.

*********************

Uchwała Nr V/26/07

w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniajacego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.

******************

Uchwała Nr V/27/07

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

********************

Uchwała Nr V/28/07

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załącznik Nr 1

****************

Uchwała Nr V/41/07

w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości wraz z lokatorami

********************

Uchwała Nr V/42/07

w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Magnuszew

***********************

Uchwała Nr V/43/07

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki nr ew. 15/1, 15/2, 22/1, 22/2, 22/3 w obrębie Anielin - Kępa

**********************

Uchwała Nr V/45/07

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Magnuszew

**********************

Uchwała Nr V/46/07

w sprawie reasumpcji uchwały nr V/32/07 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 marca 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowaczącym jest Gmina Magnuszew

**********************

Uchwała Nr V/47/07

w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008-2011

*********************

Uchwała Nr V/48/07

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska

************************

Uchwała Nr V/49/07

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury

**********************

Uchwała Nr V/50/07

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

********************

Uchwała Nr V/51/07

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta w przedmiocie wytyczenia drogi gminnej

*******************

Uchwała Nr V/52/07

w sprawie zbycia nieruchomości w Przydworzycach

*******************

Uchwała Nr V/53/07

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa

Załącznik Nr 1

*******************

Uchwała Nr V/54/07

w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Magnuszewie

Załącznik Nr 1

***********************

Uchwała Nr V/55/07

w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Magnuszewie

Załącznik Nr 1

*************************

Uchwała Nr V/57/07

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Magnuszew

*************************

Uchwała Nr V/58/07

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Magnuszew

********************

Uchwała Nr V/59/07

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Skarbnika Gminy Magnuszew

********************

Uchwała Nr V/60/07

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew

*********************

Uchwała Nr V/61/07

w sprawie nabycia nieruchomości w Magnuszewie na poszerzenie parkingu

********************

Uchwała Nr V/62/07

w sprawie nabycia nieruchomości w Gruszczynie pod poszerzenie drogi gminnej

********************

Uchwała Nr V/63/07

w sprawie nabycia nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w Rękowicach

********************

Uchwała Nr V/64/07

w sprawie nabycia nieruchomości w Magnuszewie pod poszerzenie drogi gminnej.

*******************

Uchwała Nr V/66/07

w sprawie określenia zasad współpracyGminy Magnuszew z Gminą Miasta Radom w zakresie zbiórki i składowania odpadów komunalnych

Załącznik Nr 1

*********************

Uchwała Nr V/69/07

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kozienicach

Załącznik Nr 1

*******************

Uchwała Nr V/71/07

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Magnuszew przyjętego uchwałą Rady Gminy

Magnuszew Nr IV/157/05 z dnia 17.03.2005r

*********************

Uchwała nr V/72/07

w sprawie nabycia nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej Osiemborów - Żelazna

*********************

Uchwała Nr V/73/07

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Magnuszew na obszarze części sołectwa Trzebień  

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

*******************

Uchwała Nr V/74/07

w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z sieci wodociągowej i za ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej

*******************

Uchwała Nr V/75/07

w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości  za wykonywanie przyjętych przez Gminę obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu posesji

Załącznik Nr 1

*********************

Uchwała Nr V/76/07

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew

********************

Uchwała Nr V/77/07

w sprawie określenia ceny żyta dla celów podatku rolnego

********************

Uchwała Nr V/78/07

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

*******************

Uchwała Nr V/79/07

w sprawie opłaty od posiadania psów

Załącznik Nr 1

********************

Uchwała Nr V/85/07

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy zatrudnionego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew

*********************

Uchwała Nr V/86/07

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik Nr 1

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-27 08:21:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Szaraniec Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-02 10:13:39
  • Liczba odsłon: 2447
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910443]

przewiń do góry