UCHWAŁA NR V/125/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 20 stycznia 2009 r.


w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminęUCHWAŁA NR V/126/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 20 stycznia 2009 r.


w sprawie: nabycia nieruchomości w Magnuszewie na rozbudowę infrastruktury gminnej.UCHWAŁA NR V/127/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 20 stycznia 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/128/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 24 lutego 2009 r.


w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Magnuszew – aktualizacja na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015.UCHWAŁA NR V/129/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 24 lutego 2009 r.


w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Magnuszew na lata 2009 – 2016 oraz Planu Odnowy Miejscowości Mniszew na lata 2009 – 2016.UCHWAŁA NR V/130/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 24 lutego 2009 r.


w sprawie: zbycia nieruchomości w Wilczkowicach Dolnych.


UCHWAŁA NR V/131/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 24 lutego 2009 r.


w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2008 roku i określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009 rok.UCHWAŁA NR V/132/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 24 lutego 2009 r.


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.UCHWAŁA NR V/133/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 24 lutego 2009 r.


w sprawie: przystąpienia Gminy Magnuszew do realizacji projektu w ramach Pod działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.UCHWAŁA NR V/134/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 24 lutego 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/135/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 24 marca 2009 r.


w sprawie: regulowania wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew.UCHWAŁA NR V/136/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 24 marca 2009 r.


w sprawie: zmieniająca uchwałę nr IV/43/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych do określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w jednostkach organizacyjnych Gminy Magnuszew.UCHWAŁA NR V/137/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 24 marca 2009 r.


w sprawie: zbycia nieruchomości w Kłodzie.UCHWAŁA NR V/138/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 24 marca 2009 r.


w sprawie: przekazania składników mienia komunalnego do dyspozycji sołectw: Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Kolonia Rozniszew.
UCHWAŁA NR V/139/09

Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 24 marca 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/140/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 9 kwietnia 2009 r.


w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Magnuszew.UCHWAŁA NR V/141/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 9 kwietnia 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/142/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 9 kwietnia 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/143/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 9 kwietnia 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/144/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 9 kwietnia 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/145/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 28 kwietnia 2009 r.


w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Magnuszew.


załącznik nr 1

załącznik nr 1 (wersja zoptymalizowana)UCHWAŁA NR V/146/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 28 kwietnia 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/147/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 28 kwietnia 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/148/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 28 kwietnia 2009 r.


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.UCHWAŁA NR V/149/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 12 maja 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/150/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 12 maja 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.UCHWAŁA NR V/151/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 9 czerwca 2009 r.


w sprawie: regulaminu wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew.UCHWAŁA NR V/152/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 9 czerwca 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/153/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 9 czerwca 2009 r.


w sprawie: o przyjęciu w administrację i utrzymania ulicy Saperów.UCHWAŁA NR V/154/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 9 czerwca 2009 r.


w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Boguszkowie z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury komunalnej.UCHWAŁA NR V/155/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 9 czerwca 2009 r.


w sprawie: wyrażenia opinii do projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 pn. „Łękawica”.UCHWAŁA NR V/156/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 3 lipca 2009 r.


w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt. „Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Projekt VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, pod działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.UCHWAŁA NR V/157/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 3 lipca 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/158/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 3 lipca 2009 r.


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.UCHWAŁA NR V/159/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 5 sierpnia 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/160/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 5 sierpnia 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/161/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 5 sierpnia 2009 r.


w sprawie: intencji przystąpienia Gminy Magnuszew do Związku Międzygminnego.UCHWAŁA NR V/162/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 5 sierpnia 2009 r.


w sprawie: honorowego obywatelstwa Gminy Magnuszew oraz zasad i trybu jego.UCHWAŁA NR V/163/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 5 sierpnia 2009 r.


w sprawie: honorowego obywatelstwa Gminy Magnuszew Panu Nazarowi Jegorowowi.UCHWAŁA NR V/164/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 23 września 2009 r.


w sprawie: nabycia nieruchomościUCHWAŁA NR V/165/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 23 września 2009 r.


w sprawie: zbycia nieruchomościUCHWAŁA NR V/166/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 23 września 2009 r.


w sprawie: zbycia nieruchomości w MagnuszewieUCHWAŁA NR V/167/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 23 września 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/168/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 23 września 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/169/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 23 września 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/170/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 23 września 2009 r.


w sprawie: uchylenia Uchwały Nr V/158/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.UCHWAŁA NR V/171/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 23 września 2009 r.


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.UCHWAŁA NR V/172/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 23 września 2009 r.


w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego samorządowej jednostki kultury za I półrocze roku budżetowego.UCHWAŁA NR V/173/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 23 września 2009 r.


w sprawie: nabycia nieruchomości nr 3/2 o pow. 18,36 ha położonej we wsi Trzebień będącej własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.UCHWAŁA NR V/174/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 17 października 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/175/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 17 października 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/176/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 17 października 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/177/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 listopada 2009 r.


w sprawie: uchylenia Uchwały Nr V/171/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.UCHWAŁA NR V/178/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 listopada 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/179/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 listopada 2009 r.


w sprawie: zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w BOŚ S.A.UCHWAŁA NR V/180/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 listopada 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/181/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 listopada 2009 r.


w sprawie: określenia ceny żyta dla celów podatku rolnego.UCHWAŁA NR V/182/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 listopada 2009 r.


w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.UCHWAŁA NR V/183/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 listopada 2009 r.


w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.UCHWAŁA NR V/184/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 listopada 2009 r.


w sprawie: Nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Magnuszewie.UCHWAŁA NR V/185/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 18 listopada 2009 r.


w sprawie: podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu drogi krajowej nr 79 Warszawa – Tarnobrzeg.UCHWAŁA NR V/186/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 31 grudnia 2009 r.


w sprawie: uchwała budżetowa na rok 2010.UCHWAŁA NR V/187/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 31 grudnia 2009 r.


w sprawie: powołania komisji doraźnej ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.UCHWAŁA NR V/188/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 31 grudnia 2009 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.UCHWAŁA NR V/189/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 31 grudnia 2009 r.


w sprawie: ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.UCHWAŁA NR V/190/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 31 grudnia 2009 r.


w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta w przedmiocie zanieczyszczenia wody.UCHWAŁA NR V/191/09
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 31 grudnia 2009 r.


w sprawie: zbycia nieruchomości w Wilczkowicach Dolnych.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-04 13:06:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 15:09:26
  • Liczba odsłon: 1714
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1870598]

przewiń do góry