UCHWAŁA NR VI/196/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 27 stycznia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Tarnowska.


UCHWAŁA NR VI/197/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 27 stycznia 2013 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


UCHWAŁA NR VI/198/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 27 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013 - 2018.


UCHWAŁA NR VI/199/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 27 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.


UCHWAŁA NR VI/200/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013.


UCHWAŁA NR VI/201/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2012.


UCHWAŁA NR VI/202/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.


UCHWAŁA NR VI/203/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie nie udzielenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.


UCHWAŁA NR VI/204/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013 - 2024.


UCHWAŁA NR VI/205/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.


UCHWAŁA NR VI/206/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


UCHWAŁA NR VI/207/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości.


UCHWAŁA NR VI/208/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości.


UCHWAŁA NR VI/209/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/188/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


UCHWAŁA NR VI/210/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/189/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


UCHWAŁA NR VI/211/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


UCHWAŁA NR VI/212/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013 - 2024.


UCHWAŁA NR VI/213/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.


UCHWAŁA NR VI/214/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.


UCHWAŁA NR VI/215/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zwrotu nieruchomości w miejscowości Kolonia Grabnowola.


UCHWAŁA NR VI/216/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2012 roku i określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2013 rok.


UCHWAŁA NR VI/217/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Magnuszew na lata 2013 - 2015.


UCHWAŁA NR VI/218/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/219/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Magnuszew z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdania finansowego.


UCHWAŁA NR VI/220/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.


UCHWAŁA NR VI/221/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie.


UCHWAŁA NR VI/222/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr VI/186/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012 roku  sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela posesji.


UCHWAŁA NR VI/223/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2/2013 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/224/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013 - 2024.


UCHWAŁA NR VI/225/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.


UCHWAŁA NR VI/226/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Magnuszew oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.


UCHWAŁA NR VI/227/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024.


UCHWAŁA NR VI/228/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.


UCHWAŁA NR VI/229/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja Podatkowa.


UCHWAŁA NR VI/230/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości w Wilczkowicach Dolnych.


UCHWAŁA NR VI/231/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Magnuszewie.


UCHWAŁA NR VI/232/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia służebności gruntowej.


UCHWAŁA NR VI/233/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.


UCHWAŁA NR VI/234/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole(zespołach), oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/235/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Magnuszew na lata 2013-2014 "Pomoc edukacyjna".


UCHWAŁA NR VI/236/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


UCHWAŁA NR VI/237/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Mniszew na lata 2012 - 2019.


UCHWAŁA NR VI/238/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 29 listopada 2013

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnych do których nie stosuje się Ustawy Ordynacja Podatkowa.


UCHWAŁA NR VI/239/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 29 listopada 2013

w sprawie zmiany uchwały nr VI/206/2013 z dnia 14lutego 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.


UCHWAŁA NR VI/240/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 29 listopada 2013

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.


UCHWAŁA NR VI/241/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 29 listopada 2013

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2014 rok.


UCHWAŁA NR VI/242/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 29 listopada 2013

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2014.


UCHWAŁA NR VI/243/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 29 listopada 2013

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2013 rok.


UCHWAŁA NR VI/244/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 29 listopada 2013

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013 - 2024.


UCHWAŁA NR VI/245/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 29 listopada 2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.


UCHWAŁA NR VI/246/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 19 grudnia 2013

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013 – 2014.


UCHWAŁA NR VI/247/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 19 grudnia 2013

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.


UCHWAŁA NR VI/248/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 19 grudnia 2013

w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/249/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 19 grudnia 2013

w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/250/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 19 grudnia 2013

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2/2013 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/251/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 19 grudnia 2013

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014 – 2024.


UCHWAŁA NR VI/252/13
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 19 grudnia 2013

w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2014.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-20 09:19:59
  • Liczba odsłon: 2181
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913651]

przewiń do góry