UCHWAŁA NR VI/253/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 stycznia 2014

w sprawie zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenia na wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


UCHWAŁA NR VI/254/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 stycznia 2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.


UCHWAŁA NR VI/255/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 stycznia 2014

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.


UCHWAŁA NR VI/256/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 stycznia 2014

w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.UCHWAŁA NR VI/257/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 stycznia 2014

w sprawie określenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej na terenie gminy Magnuszew – w/w uchwała nie została podjęta.


UCHWAŁA NR VI/258/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 stycznia 2014

w sprawie ustalenie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.  


UCHWAŁA NR VI/259/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 stycznia 2014

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014 – 2024.


UCHWAŁA NR VI/260/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 14 stycznia 2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.


Rady Gminy Magnuszew 

z dnia 20 lutego 2014

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu społecznego w 2015 roku.


Rady Gminy Magnuszew 

z dnia 20 lutego 2014

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2014 rok.


Rady Gminy Magnuszew 

z dnia 20 lutego 2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach okresu zawodowego na rok 2014.


Rady Gminy Magnuszew 

z dnia 20 lutego 2014

w sprawie udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie.


Rady Gminy Magnuszew 

z dnia 20 lutego 2014

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.


Rady Gminy Magnuszew 

z dnia 20 lutego 2014

w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Przewóz Tarnowski na lata 2013-2020.


Rady Gminy Magnuszew 

z dnia 20 lutego 2014

w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącego organy wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta.


Rady Gminy Magnuszew 

z dnia 20 lutego 2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.


UCHWAŁA NR VI/269/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 16 kwietnia 2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/270/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 16 kwietnia 2014

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VI/264/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie.


UCHWAŁA NR VI/271/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 16 kwietnia 2014

w sprawie zatwierdzenia planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014.


UCHWAŁA NR VI/272/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 16 kwietnia 2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2013 roku i określenia potrzeb w zakresie pomocy Społecznej na 2014 r.


UCHWAŁA NR VI/273/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 16 kwietnia 2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/274/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 16 kwietnia 2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Osłonowego Gminy Magnuszew „Pomoc edukacyjna” w 2013 roku.


UCHWAŁA NR VI/275/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 16 kwietnia 2014

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/276/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 16 kwietnia 2014

w sprawie: zmieniająca uchwałę nr VI/262/14 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na rok 2014.


UCHWAŁA NR VI/277/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 16 kwietnia 2014

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014 – 2024.


UCHWAŁA NR VI/278/14
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 16 kwietnia 2014

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 r.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Magnuszew z wykorzystania budżetu za rok 2013 i sprawozdania finansowego.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Głowaczów.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ew.19,20 i części działek nr ew. 1/1 i 2 w obrębie Anielin- Kępa w Gminie Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie: poręczenia pożyczki OSP w Chmielewie.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu społeczno-kulturalnego w Przewozie Tarnowskim.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Osiemborów na lata 2014-2021.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dębowola na lata 2014-2021.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Magnuszew na lata 2009-2016.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr VI/233/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013 w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014 - 2024.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: przyznania Wójtowi Gminy jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: przyznania odprawy Wójtowi Gminy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z upływem kadencji.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: przyznania Wójtowi Gminy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rolno-Przemysłowej i Ochrony Środowiska.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: powołania Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: powołania Komisji Rolno-Przemysłowej i Ochrony Środowiska.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Finansów.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014 - 2024.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.


Uchwała Nr VII/21/2014
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zasad przyznawania i wypłacania diet radnym oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podrózy służbowych radnym Gminy.


Uchwała Nr VII/22/2014
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.


Uchwała Nr VII/23/2014
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/24/2014
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014 - 2024.


Uchwała Nr VII/25/2014
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.


Uchwała Nr VII/26/2014
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015 - 2024.


Uchwała Budżetowa na rok 2015
Gminy Magnuszew
Nr VII/27/14
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-20 09:31:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-29 09:49:22
  • Liczba odsłon: 2292
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913757]

przewiń do góry