Dostawą gorących posiłków jednodaniowych do czterech szkół na terenie gminy Magnuszew. do szkół w Mniszewie , Rozniszewie, Chmielewie i Przydworzycach
Numer ogłoszenia: 325 - 2015; data zamieszczenia: 02.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew, woj. mazowieckie, tel. 48 621 71 05, faks 48 621 70 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.magnuszew.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawą gorących posiłków jednodaniowych do czterech szkół na terenie gminy Magnuszew. do szkół w Mniszewie , Rozniszewie, Chmielewie i Przydworzycach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup z dostawą gorących posiłków jednodaniowych dostarczanych w naczyniach jednorazowych, 3 razy w tygodniu zupa z wkładką i 2 razy w tygodniu drugie danie wg określonej gramatury z uwzględnieniem dziewięciu posiłków, które wejdą do miesięcznego jadłospisu opisanego poniżej. Dostawa gorących posiłków do czterech szkół na terenie gminy Magnuszew : Mniszewie , Rozniszewie, Chmielewie i Przydworzycach w ilości 41.250 szt.w okresie od 02.02.2015-12.06.2015r oraz 14.09.2015 - 31.12.2015 według ustalonego harmonogramu. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ, 2. Dowóz na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany ilości zamawianych posiłków. Zamawiający będzie informował o zmianach ilości dziennych posiłków Wykonawców telefonicznie lub faksem. Podana ilość posiłków 41.250szt jest ilością szacunkową w okresie określonym wyżej i może ulec zmianie. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 4. W okresie trwania umowy zamawiający zastrzega sobie również możliwość nie zamawiania posiłków w określonych dniach i miesiącach bez podania przyczyny o czym poinformuje Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem, a w razie sytuacji nadzwyczajnych z wyprzedzeniem 1-dniowym. 4. Zamówieniem jest dostawa gorących posiłków jednodaniowych , gramatura i kalkulacja wg podanych poniżej 9 przykładów do jadłospisu. 5. Posiłki o których mowa wyżej będą przyrządzane ze świeżych produktów (wyklucza się posiłki z papierka lub puszki) bez potraw tłustych, smażonych, ciężko strawnych potraw, a także potraw kwaśnych, bardzo słonych. Nie należy używać ostrych przypraw i octu, ale naturalnych (np. pietruszka, koper, cytryna). Komisja oceni jakość próbek posiłków /podkrytria/składające się na jakość posiłków: 1. Smak 0 - 10 2. Zapach 0 - 5 3. Konsystencja 0 - 5 4. Wygłąd zewnętrzny i temperatura posiłku 0 - 5.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.50.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie pobiera się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 300 posiłków dziennie przez okres nieprzerwany co najmniej 6 miesięcy .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają środek transportu dopuszczony przez Inspekcję Sanitarna, do przewozu tego typu artykułów spożywczych oraz pobiera i przechowuje próbki żywności oraz stosują odpowiednie naczynia do przewozu i wydawania posiłków spełniające odpowiednie wymogi higieniczno sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oświadczenie Wykonawcy że : Posiada środek transportu dopuszczony przez Inspekcję Sanitarna do przewozu tego typu artykułów spożywczych oraz pobiera i przechowuje próbki żywności oraz stosuje odpowiednie naczynia do przewozu i wydawania posiłków spełniające odpowiednie wymogi higieniczno sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - jakość - 25

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugmagnuszew.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędzie Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Urzędzie Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew, pok. nr 8 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-02 13:48:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-02 13:48:58
 • Liczba odsłon: 7692
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913823]

przewiń do góry