Uchwała Nr VII/101/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016 - 2024.


Uchwała Nr VII/102/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.


Uchwała Nr VII/103/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Uchwała Nr VII/104/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr VII/97/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Rady Gminy Magnuszew w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi niepubliczne ogólnodostępne.


Uchwała Nr VII/105/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr VII/90/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Rady Gminy Magnuszew w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/106/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Magnuszew” oraz „Wyróżnienia” za wkład w rozwój Gminy.


Uchwała Nr VII/107/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Magnuszew, zaliczanym do sektora finansów publicznych.


Uchwała Nr VII/108/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2015.


Uchwała Nr VII/109/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016.


Uchwała Nr VII/110/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Magnuszew.


Uchwała Nr VII/111/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.


Uchwała Nr VII/112/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.


Uchwała Nr VII/113/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Uchwała Nr VII/114/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016 – 2024.


Uchwała Nr VII/115/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.


Uchwała Nr VII/116/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.


Uchwała Nr VII/117/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.


Uchwała Nr VII/118/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2016 rok.


Uchwała Nr VII/119/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Magnuszew.


Uchwała Nr VII/120/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2015 roku i określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 rok.


Uchwała Nr VII/121/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/79/07 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.


Uchwała Nr VII/122/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.Uchwała Nr VII/123/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie nadania tytułu – „Zasłużony dla Gminy Magnuszew”.


Uchwała Nr VII/124/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie przyznania „Wyróżnienia”.


Uchwała Nr VII/125/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.


Uchwała Nr VII/126/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Uchwała Nr VII/127/16

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/211/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr VII/128/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/189/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr VII/129/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Magnuszew oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Uchwała Nr VII/130/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew” przyjętego uchwała Rady Gminy w Magnuszewie Nr VI/182/12 z dnia 30 listopada 2012 r.


Uchwała Nr VII/131/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.


Uchwała Nr VII/132/16

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016 – 2024.


Uchwała Nr VII/133/16

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.


Uchwała Nr VII/134/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Magnuszew


Uchwała Nr VII/135/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.


Uchwała Nr VII/136/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Magnuszew na lata 2016 – 2018.


Uchwała Nr VII/137/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016 – 2024.


Uchwała Nr VII/138/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.


Uchwała Nr VII/139/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Magnuszew z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego.


Uchwała Nr VII/140/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.


Uchwała Nr VII/141/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie.


Uchwała Nr VII/142/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie przejęcia w użyczenie nieruchomości na cele realizacji zadań publicznych.


Uchwała Nr VII/143/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań publicznych – rozbudowy oczyszczalni ścieków w Magnuszewie.


Uchwała Nr VII/144/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016 – 2024.


Uchwała Nr VII/145/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.


Uchwała Nr VII/146/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Magnuszew na lata 2016 - 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Magnuszew na lata 2016 - 2020 [ PDF ]


Uchwała Nr VII/147/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016 – 2024.


Uchwała Nr VII/148/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.


Uchwała Nr VII/149/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie nadania tytułu – „Zasłużony dla Gminy Magnuszew”.


Uchwała Nr VII/150/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyznania „Wyróżnienia”.


Uchwała Nr VII/151/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Ołtarzew na terenie Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/152/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/37/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/153/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016 – 2024.


Uchwała Nr VII/154/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.


Uchwała Nr VII/155/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016 – 2024.


Uchwała Nr VII/156/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.


Uchwała Nr VII/157/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej poprzez budowę mostu na rzece Wiśle.


Uchwała Nr VII/158/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016 – 2024.


Uchwała Nr VII/159/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.


Uchwała Nr VII/160/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Mniszew.


Uchwała Nr VII/161/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie nadania tytułu – „Zasłużony dla Gminy Magnuszew”.


Uchwała Nr VII/162/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016 – 2024.


Uchwała Nr VII/163/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.


Uchwała Nr VII/164/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.


Uchwała Nr VII/165/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.


Uchwała Nr VII/166/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/91/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr VI/108/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.


Uchwała Nr VII/167/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017 – 2027.


Uchwała Nr VII/168/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2017.


Uchwała Nr VII/169/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016 – 2024.


Uchwała Nr VII/170/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.


Uchwała Nr VII/171/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie: zbycia nieruchomości w Magnuszewie.


Uchwała Nr VII/172/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie: zbycia nieruchomości w Wilczowoli i Woli Magnuszewskiej.


Uchwała Nr VII/173/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016 – 2024.


Uchwała Nr VII/174/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-19 10:22:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-13 11:23:08
  • Liczba odsłon: 3058
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910486]

przewiń do góry