Uchwała Nr VII/175/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie.


Uchwała Nr VII/176/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Uchwała Nr VII/177/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.


Uchwała Nr VII/178/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017 – 2027.


Uchwała Nr VII/179/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała nr VII/180/17

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie stanowiska Gminy Magnuszew dotyczącego zamierzeń inwestycyjnych w zakresie modernizacji linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 400 kV.


Uchwała nr VII/181/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała nr VII/182/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


Uchwała nr VII/183/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew.


Uchwała nr VII/184/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych w Gminie Magnuszew.


Uchwała nr VII/185/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2016.


Uchwała nr VII/186/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017 – 2027.


Uchwała nr VII/187/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała nr VII/188/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Głowaczów.


Uchwała nr VII/189/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenie referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców gminy Magnuszew.

Rozstrzygnięcie
nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr VII/189/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenie referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców gminy Magnuszew.


Uchwała nr VII/190/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała Nr VII/191/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017 – 2027.


Uchwała Nr VII/192/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała Nr VII/193/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Uchwała Nr VII/194/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/195/17

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2016 roku i określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 rok.


Uchwała Nr VII/196/17

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017 – 2027.


Uchwała Nr VII/197/17

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała Nr VII/198/17

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr VII/189/17 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum
lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/199/17

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.


Uchwała Nr VII/200/17

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2017 rok.


Uchwała Nr VII/201/17

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Tarnowska.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017 – 2027.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała Nr VII/208/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie .


Uchwała Nr VII/209/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Magnuszew z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego.


Uchwała Nr VII/210/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie.


Uchwała Nr VII/211/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.


Uchwała Nr VII/212/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Magnuszew.


Uchwała Nr VII/213/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Magnuszew


Uchwała Nr VII/214/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017 – 2027.


Uchwała Nr VII/215/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała Nr VII/216/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.


Uchwała Nr VII/217/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.


Uchwała Nr VII/218/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie nadania tytułu – „Zasłużony dla Gminy Magnuszew”.


Uchwała Nr VII/219/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/220/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/221/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Magnuszew.


Uchwała Nr VII/222/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017 – 2027.


Uchwała Nr VII/223/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała Nr VII/224/17

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017 – 2027.


Uchwała Nr VII/225/17

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała Nr VII/226/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie nadania tytułu – „Zasłużony dla Gminy Magnuszew”.


Uchwała Nr VII/227/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017 – 2027.


Uchwała Nr VII/228/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała Nr VII/229/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadania tytułu – „Zasłużony dla Gminy Magnuszew”.


Uchwała Nr VII/230/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyznania „Wyróżnienia”.


Uchwała Nr VII/231/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała Nr VII/232/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VII/216/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.


Uchwała Nr VII/233/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017 – 2027.


Uchwała Nr VII/234/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała Nr VII/235/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Magnuszew


Uchwała Nr VII/236/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Magnuszew


Uchwała Nr VII/237/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Magnuszew


Uchwała Nr VII/238/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie utrzymania dotychczasowej  nazwy ulicy w miejscowości Magnuszew – Bohaterów Studzianek


Uchwała Nr VII/239/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie nadania tytułu – „Zasłużony dla Gminy Magnuszew”.


Uchwała Nr VII/240/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017 – 2027.


Uchwała Nr VII/241/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała Nr VII/242/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.


Uchwała Nr VII/243/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/244/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Anielinie.


Uchwała Nr VII/245/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Przydworzycach o ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Przydworzycach.


Uchwała Nr VII/246/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Magnuszewie o ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Magnuszewie.


Uchwała Nr VII/247/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie o ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chmielewie.


Uchwała Nr VII/248/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie o ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie.

Uchwała Nr VII/249/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.


Uchwała Nr VII/250/17

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała Nr VII/251/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.


Uchwała Nr VII/252/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027.


Uchwała Nr VII/253/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2018.


Uchwała Nr VII/254/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/255/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/256/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/257/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017-2027.


Uchwała Nr VII/258/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.


Uchwała Nr VII/259/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja Podatkowa.


Uchwała Nr VII/260/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/261/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.


Uchwała Nr VII/262/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.


Uchwała Nr VII/263/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.


Uchwała Nr VII/264/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.


Uchwała Nr VII/265/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Magnuszew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-08 15:20:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 14:38:14
  • Liczba odsłon: 2736
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913675]

przewiń do góry