Zasady i tryb funkcjonowania Urzędu.


*

System kancelaryjny w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla urzędów gmin i związków międzygminnych.

*

Zasady podpisywania pism i dokumentów określa załącznik do Regulaminu.

*

Urząd Gminy w Magnuszewie funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30..

*

Status prawny pracowników Urzędu określa ustawa o pracownikach samorządowych.

*

1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy i wzajemnie między sobą w zakresie wymiany informacji i konsultacji.

3. Pracownicy Urzędu wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem czynności.

*

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy inwestycyjne i inne dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.*

Jednoosobowe kierownictwo opiera się na jednolitości służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

*

1. Kierownik Referatu i samodzielne stanowiska pracy odpowiedzialni są przed Wójtem za:

1) właściwe wykonywanie zadań w referacie i na stanowisku pracy z uwzględnieniem interesów gminy oraz indywidualnych interesów obywateli,

2) prawidłowe przygotowanie materiałów będących przedmiotem obrad Rady i Komisji,

3) poprawne i terminowe przygotowanie spraw dla Wójta,

4) prawidłowe przygotowanie propozycji do projektów programów gospodarczych i projektu budżetu,

5) podejmowanie inicjatyw co do potrzeby stanowienia aktów prawnych przez radę Gminy, Wójta Gminy i przygotowanie projektów aktów prawnych w sprawach należących do zakresu działania referatu lub samodzielnego stanowiska pracy,

6) merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem przygotowanych projektów pism i decyzji.

2. Szczegółowy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla samodzielnych stanowisk pracy ustala Sekretarz Gminy, natomiast pracownikom referatu kierując się zasadami sprawności działania i racjonalnej organizacji pracy Kierownik referatu w porozumieniu z sekretarzem gminy

3. W przypadku gdy kierownik referatu nie może pełnić swoich obowiązków z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn zastępuje go Sekretarz Gminy.


*

 1. Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do Urzędu regulują:

- kodeks postępowania administracyjnego,

- ordynacja podatkowa,

- instrukcja kancelaryjna

oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenia określonych spraw.

2. Znakowanie akt następuje zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-11 08:34:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Szaraniec Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-11 08:34:29
  • Liczba odsłon: 1819
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910469]

przewiń do góry