Magnuszew 2019-01-23

PROTOKÓŁ

 

Sporządzony na okoliczność przeprowadzenia postępowania w trybie zapytanie ofertowe.

Zamawiający:

Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew,

Przedmiotem zamówienia jest : wykonania wznowienia znaków granicznych nieruchomości oznaczonej nr 85 w Przewozie Starym

Kryterium: cena  - 100 %

Termin otwarcia ofert : 23.01.2019r godz.1030

Termin wykonania zamówienia podstawowego  30.04.2019r .

Zgłoszono oferty:

1.      GEO-POMIAR Biuro Geodezyjne Władysław Dziwisz , ul.Warszawska 40, 08-530 Dęblin - cena brutto 2800,00zł,

2.      „GEOCOM” Usługi Geodezyjne , ul.Mikołaja Kopernika 8/27-  cena brutto 2091,00zł.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonania wznowienia znaków granicznych nieruchomości oznaczonej nr 85 w Przewozie Starym

Zamawiający: Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew, ul.Saperów 24

upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Alicja Malinowska tel.48 62 17 025   w.205

Tryb zamówienia: uproszczone (pozaustawowe) zapytanie ofertowe.

Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie: www.ugmagnuszew.bip.org.pl

Przedmiot zamówienia : wznowienia znaków granicznych/ ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej nr 85 w Przewozie Starym w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministrów  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Termin wykonania zamówienia: od   podpisania umowy do 30.04.2019r

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8 do dnia 2019-01-23 godz. 10:00.

Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem: „Oferta na okazanie granic nieruchomości w Przewozie Starym

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Magnuszewie w dniu 23 stycznia 2019 r. o godzinie 10.15 pok. Nr 14.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania na swojej stronie :www.ugmagnuszew.bip.org.pl . W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Magnuszew do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Magnuszew dnia: 2019-01-15

 

Wzór oferty –

 

Dnia ……………… ..........

Piecz ątka oferenta

O F E R T A

Gmina Magnuszew ul. Saperów 24

26-910 Magnuszew

Odpowiadaj ąc na zapytanie o cenę skierowane przez Gminę Magnuszew do geodetów uprawnionych, na wykonanie wznowienia znaków granicznych/ ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej nr 85 w   Przewozie Starym , w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, składam następującą ofertę:

Oferuj ę wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

Warto ść brutto …………………………..zł Słownie:……………………………………………………………………………………………

O świadczam, że:

-   wykonam zam ówienie w terminie do dnia ……………………………………………………

-   posiadam niezb ędne uprawnienia zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia

-   zobowi ązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Za łącznik: kserokopia uprawnień geodezyjnych

Podpis czytelny   Wykonawcy

Magnuszew 2018-05-14

PROTOKÓŁ

Sporządzony na okoliczność przeprowadzenia postępowania w trybie zapytanie ofertowe.

Zamawiający:

Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew,

Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1488/2 z nr 1488/3 w Mniszewie.

Kryterium: cena   - 100 %

Termin otwarcia ofert : 14.05.2018r godz.13 30

Termin wykonania zamówienia   dwa miesiące od podpisania umowy .

Zgłoszono oferty:

1.       Biuro Geodezyjno-Kartograficzne inz.Robert Pałka, Wojszyn 156,24-123 Janowiec - cena brutto 3900,00zł

2.       GEOCOM, Usługi Geodezyjne, ul.M.Kopernika 8/27, 26-900 Kozienice   – cena brutto 3690zł

3.       DND Dariusz Barcikowski, ul.Kochanowskiego 6, 26-900 Kozienice   – cena brutto 6150,00zł

 

Komisja wnioskuje:

Najkorzystniejszą ofertą spełniające warunki opisane w zapytaniu jest GEOCOM, Usługi Geodezyjne, ul.M.Kopernika 8/27, 26-900 Kozienice   – cena brutto 3690zł.

ZP.6830.6 . 2018                                                                        Magnuszew dnia 04.05.2018

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Mniszewie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j.t.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

  1. Nazwa i adres zamawiającego:   Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew, ul.Saperów 24 REGON: 670223830, NIP: 812-19-14-938

2.Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j.t.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1) Wykonanie  rozgraniczenia nieruchomości w obrębie Mniszew obejmującej  działkę nr 1488/2 z działką nr 1488/3 , w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministrów  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.  Działki stanowią własność osób fizycznych i gminy.

2)W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności: analiza stanu prawnego nieruchomości, wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie,   sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej

4. Termin realizacji zamówienia: W ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy

5. Termin i miejsce składania ofert: Do dnia 14 maja 2018 r. godz.13.00   w sekretariacie Urzędu  Gminy w Magnuszewie, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew bądź wysłać na adres przetargi@magnuszew.pl  W przypadku składania ofert przez firmę kurierską bądź pocztową liczy się data wpływu do Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania ofert: Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie (wg załączonego wzoru), na której należy napisać „rozgraniczenie nieruchomości obejmującej”

7. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się 14.05.2018 r, godz.13:30

Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z umową.

Załączniki:

Wzór oferty

Wzór umowy

zapytanie__do_rozgraniczenia_mniszew.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malinowska Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-20 09:31:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-23 12:01:02
  • Liczba odsłon: 1799
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910539]

przewiń do góry