SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAWPodstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania i przyjmowania spraw przez organ administracji publicznej jakim jest Urząd Gminy w Magnuszewie jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z póź.zm.) - w skrócie określana jako k.p.a. zatem do niej przede wszystkim należy sięgnąć w celu pogłębienia wiedzy o zagadnieniach poruszonych w tej informacji.Czynności biurowe i kancelaryjne uregulowane są postanowieniami obowiązującej instrukcji kancelaryjnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. Nr 112 , poz.1319 zmienione Rozporządzeniem z dnia 10 marca 2003 r., Dz. U. Nr 69 poz.636).

Wójt Gminy Magnuszew przyjmuje interesantów w godzianch od godz.7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku

Pozostali pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w godzinach od 730 do 15 30 od poniedziałku do piątku.

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 800 do 1500.


OBIEG DOKUMENTÓW  W URZĘDZIE

1. Korespondencja wpływająca do Urzędu jest niezwłocznie rejestrowana co oznacza, że:

1) Korespondencja wpływająca jest stemplowana pieczęcią wpływu z naniesieniem daty wpływu rejestrowana w rejestrze kancelaryjnym, następnie dekretowana przez Wójta lub Sekretarza i przekazywana pracownikom za pokwitowaniem.

2) W przypadku korespondencji nie podlegającej otwarcia (poufne, zastrzeżone) pieczęć wpływu i datę stawia się na kopercie i niezwłocznie przekazuje się osobie upoważnionej.

3) Wszelkie podania, skargi i wnioski radnych i mieszkańców są przez sekretariat niezwłocznie rejestrowane w rejestrze podań i przekazywane za pokwitowaniem właściwemu pracownikowi, który po załatwieniu sprawy podaje do rejestru termin i sposób załatwienia.

4) Korespondencja kierowana do rady gminy przekazywana jest niezwłocznie jej przewodniczącemu.

5) Korespondencja zawierająca jedynie nazwisko i imię adresata, bez oznaczenia pieczęcią nadawcy winna być traktowana jako prywatna.

2. Korespondencja wychodząca z Urzędu wysyłana jest przez pracownika upoważnionego

1) korespondencja do wysyłki jest kopertowana, adresowana i opieczętowana przez osobę załatwiającą sprawę,

2) korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem administracyjnym czy sądowym wysyłana jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

3) osoba prowadząca sekretariat zaopatruje listy do wysyłki w odpowiednia opłatę pocztową i rejestruje w książce nadawczej wszelkie listy polecone i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-29 13:49:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Szaraniec Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-15 15:02:23
  • Liczba odsłon: 1891
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913661]

przewiń do góry