Magnuszew 2018.09.05

PROTOKÓŁ

 

Sporządzony na okoliczność przeprowadzenia postępowania w trybie zapytanie ofertowe.

 

Zamawiający:

Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew,

Przedmiotem zamówienia jest : Nadzór inwestorski nad budową świetlicy w Dębowoli

Kryterium: cena  - 100 %

 

Termin otwarcia ofert : 05.09.2018r godz.1030

 

Zgłoszono oferty:

MC PROJEKT Marcin Chałdaś, Kozienice, ul.Polna 20  – cena brutto 7.380,00zł

 

Komisja wnioskuje:

Oferta spełnia warunki i jest jedną ofertą w tym zapytaniu MC PROJEKT Marcin Chałdaś, Kozienice, ul.Polna 20  – cena brutto 7.380,00zł


Magnuszew 2018-08-29

ZP.271.4-ZO.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli”

  1. Nazwa i adres zamawiającego:   Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew, ul.Saperów 24 REGON: 670223830, NIP: 812-19-14-938

2.Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j.t.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania polegającego na budowie świetlicy wiejskiej w Dębowoli wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej na działkach nr 119/1 i nr 119/2. Wybudowana świetlica będzie obiektem jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym o konstrukcji murowanej pokrytej blachą. Szacunkowa wartość   zamówienia 370.000zł. Termin wykonania 30.11.2018r

4. Termin realizacji zamówienia: 30 listopad 2018r

5. Termin i miejsce składania ofert: Do dnia 05 września 2018 r. godz.10.00   w sekretariacie Urzędu  Gminy w Magnuszewie, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew bądź wysłać na adres przetargi@magnuszew.pl  W przypadku składania ofert przez firmę kurierską bądź pocztową liczy się data wpływu do Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania ofert: Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie (wg załączonego wzoru), na której należy napisać „nadzór budowlany nad budową świetlicy”

7. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się 05.09.2018 r, godz.10:30

Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z umową.

Załączniki:

Wzór oferty

 

zapytanie_inspektor_nadzoru_dla_budowy_swietlicy_wiejskiej_w_debowoli.docx  

 

Dnia………………  

Pieczątka oferenta

O F E R T A

Gmina Magnuszew

ul.Saperów 24,

26-910 Magnuszew

 

Odpowiadając na zapytanie skierowane przez Gminę Magnuszewe, na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

Cenę netto ………………. Zł , Wartość brutto …………………………..zł Słownie:…………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że:

 

- posiadam niezbędne uprawnienia zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia

- zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 

 

 

Załącznik: kserokopia uprawnień

 

podpis osoby upoważnionej osoby składającej ofertę

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malinowska Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-29 12:35:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-05 15:26:31
  • Liczba odsłon: 1188
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913779]

przewiń do góry