Protokół z przetargu

spisany w Urzędzie Gminy Magnuszew dnia 17 stycznia 2019r  na okoliczność przetargu nieograniczonego ustnego na  sprzedaży:

 

I.                   SAMOCHÓD pożarniczy marki Jelcz 325, rok produkcji 1985, przebieg 4788km, pojemność beczki 6500 litrów, cena wywoławcza pojazdu wynosi 27.500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset zł), wadium 2750zł.

stanowiącego własność Gminy Magnuszew

2.Brak wadium i oferentów

3. osoby dopuszczone do przetargu ...............brak.......................................

 

Unieważnia się przetarg.

Przetarg uważa się za zamknięty. 

 

Magnuszew 17.01.2019r

 

 

Protokół z przetargu

spisany w Urzędzie Gminy Magnuszew dnia 17 stycznia 2019r  na okoliczność przetargu nieograniczonego ustnego na  sprzedaży:

 

AUTOBUS marki Autosan H9-21, rok produkcji 2001, przebieg 453855 km

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 12.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł), wadium 1200zł.

     

stanowiącego własność Gminy Magnuszew

2.Brak wadium i oferentów

3. osoby dopuszczone do przetargu ...............brak.......................................

 

 

 

OGŁOSZENIA :

 

Wójt Gminy Magnuszew

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (aukcję) na sprzedaż

AUTOBUSU

 

dane identyfikacyjne pojazdu:

1.1.Rodzaj pojazdu:                             - AUTOBUS

1.2. marka                                            -   Autosan

1.3.model pojazdu                               - H9-21

1.4.nr rej. poj.                                      – WKZ V305

1.5.rok produkcji                                  - 2001

1.6.przebieg                                          - 453855 km

1.7. nr nadwozia                                - SUASW3AAP1S021972

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł)

Wadium 1200zł.

         

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, pokój nr 13 w dniu 17.01.2019 r. o godz. 11:00,

Oględzin oferowanego samochodu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym od dnia ukazania się ogłoszenia w dni pracy urzędu w godz. Od 8.00 do 14.00, tel. 48 6217002 w.214. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 15.01.2019r. na konto Urzędu ( BS Piaseczno   06 8002 0004 0100 2033 2001 0008 ) (za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku przez Organizatora przetargu). W treści operacji należy określić przedmiot jakiego dotyczy wpłacone wadium. Wadium wnosi się w pieniądzu.

 

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać licytatorowi (komisji) oryginał dowodu wpłaty wadium oraz dokumenty z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu biorącego udział w przetargu.

Wysokość postąpienia zostanie określona przez licytatora w trakcie przetargu, jednak nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

Oferentowi który zostanie ustalony nabywcą, wadium zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, którzy wpłacili wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Magnuszew, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 

Całość wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium musi zostać wpłacona na ten sam rachunek bankowy co wadium w terminie 14 dni od daty przetargu.

 

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

 

W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1;

5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Zastrzega się prawo zamknięcia części lub całości przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu.

 

 

Magnuszew 2019.01.02

 

 

 

Wójt Gminy Magnuszew

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (aukcję) na sprzedaż

JELCZA POŻARNICZEGO

 

dane identyfikacyjne pojazdu:

1.1.Rodzaj pojazdu:                             - Samochód pożarniczy

1.2. marka                                            -   Jelcz

1.3.model pojazdu                               -   325

1.4.nr rej. poj.                                      – WKZ V280

1.5.rok produkcji                                  - 1985

1.6.przebieg                                          - 4788km

1.7.  pojemność beczki                         - 6500 litrów

1.8. numer podwozia                            -   00116       

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 27 500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset zł)

Wadium 2750zł.

         

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, pokój nr 13 w dniu 17.01.2019 r. o godz. 11:30,

Oględzin oferowanego samochodu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym od dnia ukazania się ogłoszenia w dni pracy urzędu w godz. Od 8.00 do 14.00, tel. 48 6217002 w.214. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 15.01.2019r. na konto Urzędu ( BS Piaseczno   06 8002 0004 0100 2033 2001 0008 ) (za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku przez Organizatora przetargu). W treści operacji należy określić przedmiot jakiego dotyczy wpłacone wadium. Wadium wnosi się w pieniądzu.

 

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać licytatorowi (komisji) oryginał dowodu wpłaty wadium oraz dokumenty z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu biorącego udział w przetargu.

Wysokość postąpienia zostanie określona przez licytatora w trakcie przetargu, jednak nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

Oferentowi który zostanie ustalony nabywcą, wadium zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, którzy wpłacili wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Magnuszew, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 

Całość wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium musi zostać wpłacona na ten sam rachunek bankowy co wadium w terminie 14 dni od daty przetargu.

 

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

 

W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1;

5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Zastrzega się prawo zamknięcia części lub całości przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu.

 

Magnuszew 2019.01.02

 

 

 

 

Protokół z przetargu

spisany w Urzędzie Gminy Magnuszew dnia 18 grudnia 2018r   na okoliczność sprzedaży:

 

I.                    AUTOBUS marki Autosan H9-21, rok produkcji 2001, przebieg 453855 km

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł), wadium 1500zł.

      II. SAMOCHÓD pożarniczy marki Jelcz 325, rok produkcji 1985, przebieg 4788km, pojemność beczki 6500 litrów, cena wywoławcza pojazdu wynosi 27.500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset zł), wadium 2750zł.

stanowiącego własność Gminy Magnuszew

1.       wpłynęła oferta DJ.MET Józef Olak nie zabezpieczona żadnym wadium:

Autosan   H9-21   - 3077zł

Samochód pożarniczy Jelcz - 6077zł

2.   Osoby nie dopuszczone do przetargu – DJ.MET Józef Olak

3. osoby dopuszczone do przetargu ...............brak.......................................

4. Rozstrzygnięcia komisji – odrzuca się ofertę   nie zabezpieczoną wadium.

Unieważnia się przetarg.

Przetarg uważa się za zamknięty.   Magnuszew 18.12.2018r

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Magnuszew

ogłasza pisemny przetarg (aukcję) na sprzedaż

I.

dane identyfikacyjne pojazdu:

1.1.Rodzaj pojazdu:                             - AUTOBUS

1.2. marka                                            -   Autosan

1.3.model pojazdu                                - H9-21

1.4.nr rej. poj.                                      – WKZ V305

1.5.rok produkcji                                  - 2001

1.6.przebieg                                          - 453855 km

1.7. nr nadwozia                               - SUASW3AAP1S021972

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł)

Wadium 1500zł.

 II. dane identyfikacyjne pojazdu:

1.1.Rodzaj pojazdu:                             - Samochód pożarniczy

1.2. marka                                             -   Jelcz

1.3.model pojazdu                               -   325

1.4.nr rej. poj.                                      – WKZ V280

1.5.rok produkcji                                  - 1985

1.6.przebieg                                          - 4788km

1.7.  pojemność beczki                         - 6500 litrów

1.8. numer podwozia                            -   00116       

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 27.500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset zł)

Wadium 2750zł.

 Pojazdy można oglądać od dnia 13-14.12.2018r w godzinach pracy Urzędu Gminy na bazie przy ulicy Partyzantów

Osoba do kontaktu w zakresie udostępniania   przedmiotu przetargu do oględzin oraz sprawności technicznej pojazdu jest Andrzej Nazorek ( przed przyjazdem wskazany kontakt tel.48 6217002 w.214).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 17.12.2018r. na konto Urzędu ( BS Piaseczno   06 8002 0004 0100 2033 2001 0008 ) (za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku przez Organizatora przetargu) oraz złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem   „Oferta na zakup samochodu ( określić którego).”

Oferta winna zawierać: formularz ofertowy podpisany czytelnie przez upoważnioną osobę, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu, Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO. Ofertę złożyć do dnia 18.12.2018r godz.10:00 w Urzędzie Gminy Magnuszew, ul.Saperów 24, pok. Nr 8 (sekretariat).

 

Osoba do kontaktu w zakresie udostępniania   przedmiotu przetargu do oględzin oraz sprawności technicznej pojazdu jest Andrzej Nazorek ( przed przyjazdem wskazany kontakt) tel.48 6217002 w.214.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży.

  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, pokój nr 13 w dniu 18.12.2018 r. o godz. 11:00,

Przetarg uważa się za ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje min. 1% postąpienia.    

 Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia   się od zawarcia umowy, ulega ono przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

Wygrywający przetarg będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w drodze przetargu (pomniejszonej o wypłacone wadium), przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży, oraz pokrycia kosztów związanych z opłatą skarbową w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia komisyjnego otwarcia ofert.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczynę oraz wycofania pojazdu wystawionego do przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Magnuszew   (tel.   48 621 71 05) lub na stronie internetowej gminy www.ugmagnuszew.bip.org.pl

 Magnuszew.dn.30.11.2018

załączniki:

- dokumentacja :

Autobus Autosan – autobus.zip

Samochód pożarniczy - samochod_p.poz.zip

- oferta  wraz z umową – wzor_oferty_oraz_umowa_w_przetargu_na_sprzedaz_pojazdow.docx

- informacja RODO - informacja_rodo.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malinowska Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-30 09:19:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieradzan Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 08:30:58
  • Liczba odsłon: 1293
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913687]

przewiń do góry