Uchwała Nr VIII/34/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Uchwała Nr VIII/35/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie opracowania projektu nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Magnuszew oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.


Uchwała Nr VIII/36/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029.


Uchwała Nr VIII/37/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie nadania tytułu - „Zasłużony dla Gminy Magnuszew”.


Uchwała Nr VIII/38/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.


Uchwała Nr VIII/39/19

Rady Gminy Magnuszew

z dnia 19 lutego 2019 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

 


Uchwała Nr VIII/40/19

Rady Gminy Magnuszew

z dnia 19 lutego 2019 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2018.Uchwała Nr VIII/41/19

Rady Gminy Magnuszew

z dnia 19 lutego 2019 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.


 

Uchwała Nr VIII/42/19

Rady Gminy Magnuszew

z dnia 19 lutego 2019 r.

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Magnuszew.


 

Uchwała Nr VIII/43/19

Rady Gminy Magnuszew

z dnia 19 lutego 2019 r.

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.Uchwała Nr VIII/44/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Magnuszew.Uchwała Nr VIII/45/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029.Uchwała Nr VIII/46/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.Uchwała Nr VIII/47/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie Wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.Uchwała Nr VIII/48/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.Uchwała Nr VIII/49/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmiany Statutu Gminy Magnuszew.Uchwała Nr VIII/50/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 5 lat.


Uchwała Nr VIII/51/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Magnuszew”.


Uchwała Nr VIII/52/19

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi


Uchwała Nr VIII/53/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”


Uchwała Nr VIII/54/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego


Uchwała Nr VIII/55/19

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych


Uchwała Nr VIII/56/19

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew


Uchwała Nr VIII/57/19

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew


Uchwała Nr VIII/58/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.


Uchwała Nr VIII/59/19

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2019 rok


Uchwała Nr VIII/60/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


Uchwała Nr VIII/61/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania tytułu - „Zasłużony dla Gminy Magnuszew”.


Uchwała Nr VIII/62/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Magnuszew.


Uchwała Nr VIII/63/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Magnuszew.


Uchwała Nr VIII/64/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2018 roku i określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok.


Uchwała Nr VIII/65/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia negatywnej opinii i sprzeciwu dla planowanej modernizacji drogi krajowej nr 79 w zakresie budowy dróg serwisowych.


Uchwała Nr VIII/66/19

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.Uchwała Nr VIII/67/19

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


Uchwała Nr VIII/68/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029.


Uchwała Nr VIII/69/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.


Uchwała Nr X/70/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wotum zaufania  dla Wójta Gminy Magnuszew


Uchwała Nr X/71/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Magnuszew z wykonania budżetu za 2018r. i sprawozdania finansowego.


Uchwała Nr X/72/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Magnuszew z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.


Uchwała Nr X/73/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie.


Uchwała Nr X/74/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Magnuszew


Uchwała Nr X/75/19

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029


Uchwała Nr X/76/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.


Uchwała Nr XI/77/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Umiem, mogę i chce więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś. priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.


Uchwała Nr XI/78/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.


Uchwała Nr XI/79/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew  na lata 2019-2029


Uchwała Nr XI/80/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.


Uchwała Nr XI/81/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie: przekazania postulatu mieszkańców gminy Magnuszew w zakresie wprowadzenia zmian przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i autostrad w Warszawie dotyczących organizacji ruchu na drodze krajowej nr 79.


Uchwała Nr XI/82/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie


Uchwała Nr XI/83/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w MagnuszewieUchwała Nr XII/84/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie: zamiaru nadania ulicy Partyzantów w Magnuszewie kategorii drogi gminnej.


Uchwała Nr XII/85/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie
zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.


Uchwała Nr XIII/86/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie przedłożenia wniosku dotyczącego przywrócenia stałego punktu działania Policji w Magnuszewie.


Uchwała Nr XIII/87/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie przedłożenia wniosku dotyczącego modernizacji drogi krajowej nr 79 w zakresie wprowadzenia do projektowanego rozwiązania tzw. trzeciego pasa zamiast dróg serwisowych.


Uchwała Nr XIII/88/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Magnuszewie,


Uchwała Nr XIII/89/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rozniszew.


Uchwała Nr XIII/90/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Anielin.


Uchwała Nr XIII/91/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.


Uchwała Nr XIII/92/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XIII/93/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2019 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XIII/94/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie prowadzenia przez Gminę Magnuszew działalności w zakresie telekomunikacji.


Uchwała Nr XIII/95/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew  na lata 2019-2029


Uchwała Nr XIII/96/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.


Uchwała Nr XIV/97/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029.


Uchwała Nr XVI/98/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.


Uchwała Nr XVI/99/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Hetmana Zamoyskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.


Uchwała Nr XVI/100/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.


Uchwała Nr XVI/101/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Magnuszew w roku szkolnym 2019/2020.


Uchwała Nr XVI/102/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.Uchwała Nr XVI/103/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XVI/103/19 - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody MazowieckiegoUchwała Nr XVII/104/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie Statutu Gminy Magnuszew


Uchwała Nr XVII/105/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020


Uchwała Nr XVII/106/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020


Uchwała Nr XVII/107/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 5 lat


Uchwała Nr XVII/108/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/135/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew


Uchwała Nr XVII/109/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr VI/190/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne.


Uchwała Nr XVII/110/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Uchwała Nr XVII/111/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Uchwała Nr XVII/112/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.


Uchwała Nr XVIII/113/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.


Uchwała Nr XVIII/114/19

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew  na lata 2019-2029


Uchwała Nr XVIII/115/19

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.


Uchwała Nr XVIII/116/19
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew  na lata 2020 -2029


Uchwała Nr XVIII/117/19

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2020

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-25 17:16:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-02 15:42:17
  • Liczba odsłon: 3321
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910426]

przewiń do góry