ZARZĄDZENIE NR 1/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2019 rok.


ZARZĄDZENIE NR 2/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jts na 2019 rok.


ZARZĄDZENIE NR 3/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.


ZARZĄDZENIE NR 4/2019

WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


ZARZĄDZENIE NR 5/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Magnuszew.

Załącznik nr 1 - Harmonogram Zebrań Sołeckich


ZARZĄDZENIE NR 6/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 9 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania w wyborach sołtysów i rad sołeckich w roku 2019.


ZARZĄDZENIE NR 7/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 10 stycznia 2019 roku

w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty rezerwacyjnej na targowisku w Magnuszewie "Mój Rynek".


ZARZĄDZENIE NR 8/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie sprzedaży środka trwałego w drugim przetargu – stanowiącego własność Gminy Magnuszew.


ZARZĄDZENIE NR 9/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


ZARZĄDZENIE NR 10/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 1 lutego 2019 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Magnuszew na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew na 2019 rok.

Dokumenty powiązane:


ZARZĄDZENIE NR 11/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 1 lutego 2019 roku

zmieniające Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty rezerwacyjnej na targowisku w Magnuszewie "Mój Rynek".

ZARZĄDZENIE NR 12/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


ZARZĄDZENIE NR 13/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chmielewie, Szkoły Podstawowej w Mniszewie.ZARZĄDZENIE NR 14/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Magnuszew w 2019 roku i do korekty deklaracji VAT za 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 15/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji w celu opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew.


ZARZĄDZENIE NR 16/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy


ZARZĄDZENIE NR 17/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


ZARZĄDZENIE NR 18/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie sprzedaży środka trwałego w kolejnym przetargu – stanowiącego własność Gminy Magnuszew.


ZARZĄDZENIE NR 19/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


ZARZĄDZENIE NR 20/2019

WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmiany składu komisji sprzedaży środka trwałego– stanowiącego własność Gminy Magnuszew.


ZARZĄDZENIE NR 21/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Magnuszewie.


ZARZĄDZENIE NR 22/2019  
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 25 marca 2019 roku

zmieniające Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty rezerwacyjnej na targowisku w Magnuszewie "Mój Rynek".


Zarządzenie Nr 23/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2018 rok.


Zarządzenie Nr 24/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 25/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 26/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 27/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 28/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 4 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 29/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 30/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie przekazania sprawozdani finansowego Gminy Magnuszew za 2018 rok.


WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zasad funkcjonowania i organizacji targowiska w Magnuszewie „Mój rynek”.


Zarządzenie Nr 32/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 33/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 34/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 6 maja 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 35/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 36/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 23 maja 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 37/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 23 maja 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


ZARZĄDZENIE NR 38/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 39/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia  24 czerwca 2019r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 40/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 25 czerwca 2019r.

w sprawie sprzedaży środka trwałego w kolejnym przetargu - stanowiącego własność Gminy Magnuszew.


Zarządzenie Nr 41/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 42/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 43/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późń. zm.).


Zarządzenie Nr 44/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późń. zm.).


Zarządzenie Nr 45/2019

Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 5 lipca 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 46/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 15 lipca 2019r.

w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego.


Zarządzenie Nr 47/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 29 lipca 2019r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 48/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 31 lipca 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 49/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 6 sierpnia 2019r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2011 Wójta gminy Magnuszew z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zatwierdzania regulaminu jej powołania.


Zarządzenie Nr 50/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 8 sierpnia 2019r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Nr 51/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 14 sierpnia 2019r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 52/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 19 sierpnia 2019r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 53/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 19 sierpnia 2019r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 54/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie  przedłożenia informacji o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Magnuszew wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2019 roku.


Zarządzenie Nr 55/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Stefan Czarnieckiego w Rozniszewie od roku szkolnego 2019/2020 wyłącznie w formie elektronicznej.


Zarządzenie Nr 56/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 30 sierpnia 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 57/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 30 sierpnia 2019r.

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 58/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 30 sierpnia 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.Zarządzenie Nr 59/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 9 września 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 60/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 13 września 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 61/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 18 września 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 62/2019

Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 30 września 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 63/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 30 września 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 64/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 11 października 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 65/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 17 października 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 66/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 24 października 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 67/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 25 października 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 68/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 30 października 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 69/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 31 października 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 70/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 13 listopada 2019r.

w sprawie wyznaczenia nauczycieli do pełnienia zastępstwa za dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew w przypadku ich nieobecności.


Zarządzenie Nr 71/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Nr 72/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029.


Zarządzenie Nr 73/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i załącznikami.


Zarządzenie Nr 74/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia w sporcie oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy..


Zarządzenie Nr 75/2019
Wójta Gminy Magnuszew
Z dnia 15 listopada 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 76/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 listopada 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy


Zarządzenie Nr 77/2019

Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 listopada 2019r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmu obiektów i pomieszczeń w placówkach oświatowych na terenie Gminy Magnuszew.


Zarządzenie Nr 78/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 listopada 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 79/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 25 listopada 2019r.

w sprawie przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia w sporcie


Zarządzenie Nr 80/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 81/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 82/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 10 grudnia 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 83/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 10 grudnia 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 84/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 16 grudnia 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 85/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do wydawania decyzji administracyjnych.


Zarządzenie Nr 86/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew" działanie 4.3 "redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Zarządzenie Nr 87/2019

Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2019r.

w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie.


Zarządzenie Nr 88/2019

Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 89/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2019r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie.


Zarządzenie Nr 90/2019

Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2019r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Nr 91/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 92/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2019r.

w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu pod nazwą "Umiem, mogę i chcę więcej - podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew" objętego umową o dofinansowanie nr RPOMA.10.01.01-14-b895/18-00.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-23 19:25:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-12 19:30:13
  • Liczba odsłon: 2356
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910440]

przewiń do góry