Urząd  Gminy Magnuszew
26-910 Magnuszew
ul. Saperów 24


STATUT


REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU

 

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MAGNUSZEW


Strategia Rozwoju Gminy Magnuszew na lata 2016-202 3

 

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 17.00
- wtorek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 14.00

 

tel/fax. 48-621-71-05
tel/fax. 48 621-70-02
tel/fax. 48 621-70-85
tel/fax. 48-621-70-25

 

www.magnuszew.pl

e-mail: gmina@magnuszew.pl
ugmagnuszew@bip.org.pl

 

 

Wójt Gminy
 
mgr inż. Marek Drapała
numer wew. 203
 
 
Sekretarz Gminy
 
Barbara Sobota
numer wew. 210 
 
 
Skarbnik Gminy
 
Agnieszka Szaraniec
numer wew. 218 

 
Sekretariat

Danuta Urbańska
numer wew. 224

Małgorzata Kocyk
numer wew. 201
mj.kocyk@magnuszew.pl

 
Wymiar Podatków
 
Małgorzata Marchewka
numer wew. 215
 
 
 
Księgowość Podatkowa
 
Anna Gutkowska-Lach
numer wew. 217
 
 
Monika Kwiatkowska
numer wew. 217
 
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
 
 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 
Elżbieta Nowczyk
numer wew. 209
 
 
Dowody Osobiste

Działalność Gospodarcza
 
Beata Czachor-Czerwińska
numer wew. 226
 
 
Księgowość Budżetowa
 
Anna Piętka
numer wew. 211
 
Magda Sawicka
numer wew. 211
MagdaSawicka@magnuszew.pl

Izabela Włodarczyk
numer wew. 211
izabela.wlodarczyk@magnuszew.pl
 
 
Rachuba Płac
 
Małgorzata Sankowska
numer wew. 208
 
 
Oświata
 
Marzena Kowalska
 
 
 
Zamówienia Publiczne
 
 
Elżbieta Sieradzan
numer wew. 205
 
 
Gospodarka Komunalna
 
Katarzyna Balcerzak
 

 
Budownictwo
 
Dorota Piwowarczyk
numer wew. 213
dorota.piwowarczyk@magnuszew.pl
 
Drogownictwo

Natalia Sobieraj
numer wew. 213
NataliaSobieraj@Magnuszew.pl
 
 
Obsługa Rady Gminy
 
Jolanta Jędrych
Informatyk
 
Bogdan Kocyk
numer wew. 222

 

 

                              ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU.

 

 

§1

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Rady i jej komisji , Wójta i innych organów Gminy.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na 
   Gminie:

1/ zadań własnych,

2/ zadań zleconych,

3/ zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,

4/ zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego, które nie zostały powierzone innym gminnym jednostkom organizacyjnym, wiązkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

 

§2

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonaniu ich zadań i kompetencji.

2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

 
1/ przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, zarządzeń, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy gminy,

 

2/ wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,

3/ zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

4/ przygotowywanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,

5/ realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów
   Gminy,

6/ zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych
   organów Gminy,

7/ prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

8/ wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa,
   a w szczególności:

a/ przyjmowanie, rozdział i przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b/ prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c/ przechowywanie akt,

d/ przekazywanie akt do archiwum,

9/ realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi
   w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 15:16:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-29 10:53:29
  • Liczba odsłon: 16517
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913731]

przewiń do góry