Protokół z przetargu

spisany w Urzędzie Gminy Magnuszew dnia 28 marca 2019r  na okoliczność przetargu nieograniczonego ustnego na  sprzedaży:

SAMOCHÓD pożarniczy marki Jelcz 325, rok produkcji 1985, przebieg 4788km, pojemność beczki 6500 litrów, cena wywoławcza pojazdu wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł), wadium 2000zł. stanowiącego własność Gminy Magnuszew

1.    1. Brak wadium i oferentów

2.    2. osoby dopuszczone do przetargu ...............brak.......................................

Unieważnia się przetarg.

Przetarg uważa się za zamknięty. 

 

Protokół z przetargu

spisany w Urzędzie Gminy Magnuszew dnia 28 marca 2019r  na okoliczność przetargu nieograniczonego ustnego na  sprzedaży: 

AUTOBUS marki Autosan H9-21, rok produkcji 2001, przebieg 453855 km

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł), wadium 800zł. stanowiącego własność Gminy Magnuszew.

 

1. Brak wadium i oferentów

2 . osoby dopuszczone do przetargu ...............brak.......................................

 

Unieważnia się przetarg.

Przetarg uważa się za zamknięty. 

 
Wójt Gminy Magnuszew

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (aukcję) na sprzedaż

AUTOBUSU

 

dane identyfikacyjne pojazdu:

1.1.Rodzaj pojazdu:                             - AUTOBUS

1.2. marka                                            -   Autosan

1.3.model pojazdu                               - H9-21

1.4.nr rej. poj.                                      – WKZ V305

1.5.rok produkcji                                  - 2001

1.6.przebieg                                          - 453855 km

1.7. nr nadwozia                                - SUASW3AAP1S021972

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł)

Wadium 800zł.

         

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, pokój nr 13 w dniu 28.03.2019 r. o godz. 11:15,

Oględzin oferowanego samochodu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym od dnia ukazania się ogłoszenia w dni pracy urzędu w godz. Od 8.00 do 14.00, tel. 48 6217002 w.214. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 25.03.2019r. na konto Urzędu ( BS Piaseczno   06 8002 0004 0100 2033 2001 0008 ) (za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku przez Organizatora przetargu). W treści operacji należy określić przedmiot jakiego dotyczy wpłacone wadium. Wadium wnosi się w pieniądzu.

 

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać licytatorowi (komisji) oryginał dowodu wpłaty wadium oraz dokumenty z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu biorącego udział w przetargu.

Wysokość postąpienia zostanie określona przez licytatora w trakcie przetargu, jednak nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

Oferentowi który zostanie ustalony nabywcą, wadium zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, którzy wpłacili wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Magnuszew, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 

Całość wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium musi zostać wpłacona na ten sam rachunek bankowy co wadium w terminie 14 dni od daty przetargu.

 

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

 

W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1;

5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Zastrzega się prawo zamknięcia części lub całości przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu.

 

 

Magnuszew 2019.03.13

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Magnuszew

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (aukcję) na sprzedaż

JELCZA POŻARNICZEGO

 

dane identyfikacyjne pojazdu:

1.1.Rodzaj pojazdu:                             - Samochód pożarniczy

1.2. marka                                            -   Jelcz

1.3.model pojazdu                               -   325

1.4.nr rej. poj.                                      – WKZ V280

1.5.rok produkcji                                  - 1985

1.6.przebieg                                          - 4788km

1.7.  pojemność beczki                          - 6500 litrów

1.8. numer podwozia                            -   00116       

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)

Wadium 2000zł.

         

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, pokój nr 13 w dniu 28.03.2019 r. o godz. 11:30,

Oględzin oferowanego samochodu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym od dnia ukazania się ogłoszenia w dni pracy urzędu w godz. Od 8.00 do 14.00, tel. 48 6217002 w.214. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 25.03.2019r. na konto Urzędu ( BS Piaseczno   06 8002 0004 0100 2033 2001 0008 ) (za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku przez Organizatora przetargu). W treści operacji należy określić przedmiot jakiego dotyczy wpłacone wadium. Wadium wnosi się w pieniądzu.

 

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać licytatorowi (komisji) oryginał dowodu wpłaty wadium oraz dokumenty z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu biorącego udział w przetargu.

Wysokość postąpienia zostanie określona przez licytatora w trakcie przetargu, jednak nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

Oferentowi który zostanie ustalony nabywcą, wadium zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, którzy wpłacili wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Magnuszew, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 

Całość wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium musi zostać wpłacona na ten sam rachunek bankowy co wadium w terminie 14 dni od daty przetargu.

 

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

 

W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1;

5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Zastrzega się prawo zamknięcia części lub całości przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu.

 

 

Magnuszew 2019.03.13

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół z przetargu

spisany w Urzędzie Gminy Magnuszew dnia 07 luty 2019r   na okoliczność przetargu nieograniczonego ustnego na   sprzedaży:

 

I.                    AUTOBUS marki Autosan H9-21, rok produkcji 2001, przebieg 453855 km

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 10.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł), wadium 1000zł.

      II. SAMOCHÓD pożarniczy marki Jelcz 325, rok produkcji 1985, przebieg 4788km, pojemność beczki 6500 litrów, cena wywoławcza pojazdu wynosi 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset zł), wadium 2200zł.

stanowiącego własność Gminy Magnuszew

1.       Brak wpłaty wadium i oferentów

2.       wpłynęła oferta DJ.MET Józef Olak i ŻWIREX-I nie zabezpieczona żadnym wadium:

najwyższa cena: Samochód pożarniczy Jelcz - 5600zł

 

3. osoby dopuszczone do przetargu ...............brak.......................................

4. Rozstrzygnięcia komisji – odrzuca się ofertę   nie zabezpieczoną wadium.

Unieważnia się przetarg.

Przetarg uważa się za zamknięty.  

 

Magnuszew 07.02.2019r

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Magnuszew

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (aukcję) na sprzedaż

JELCZA POŻARNICZEGO

 

dane identyfikacyjne pojazdu:

1.1.Rodzaj pojazdu:                             - Samochód pożarniczy

1.2. marka                                            -   Jelcz

1.3.model pojazdu                               -   325

1.4.nr rej. poj.                                      – WKZ V280

1.5.rok produkcji                                  - 1985

1.6.przebieg                                          - 4788km

1.7.  pojemność beczki                         - 6500 litrów

1.8. numer podwozia                            -   00116       

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysięce zł)

Wadium 2200zł.

         

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, pokój nr 13 w dniu 07.02.2019 r. o godz. 11:30,

Oględzin oferowanego samochodu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym od dnia ukazania się ogłoszenia w dni pracy urzędu w godz. Od 8.00 do 14.00, tel. 48 6217002 w.214. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 05.02.2019r. na konto Urzędu ( BS Piaseczno   06 8002 0004 0100 2033 2001 0008 ) (za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku przez Organizatora przetargu). W treści operacji należy określić przedmiot jakiego dotyczy wpłacone wadium. Wadium wnosi się w pieniądzu.

 

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać licytatorowi (komisji) oryginał dowodu wpłaty wadium oraz dokumenty z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu biorącego udział w przetargu.

Wysokość postąpienia zostanie określona przez licytatora w trakcie przetargu, jednak nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

Oferentowi który zostanie ustalony nabywcą, wadium zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, którzy wpłacili wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Magnuszew, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 

Całość wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium musi zostać wpłacona na ten sam rachunek bankowy co wadium w terminie 14 dni od daty przetargu.

 

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

 

W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1;

5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Zastrzega się prawo zamknięcia części lub całości przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu.

 

 

Magnuszew 2019.01.23

 

 

 

Wójt Gminy Magnuszew

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (aukcję) na sprzedaż

AUTOBUSU

 

dane identyfikacyjne pojazdu:

1.1.Rodzaj pojazdu:                             - AUTOBUS

1.2. marka                                            -   Autosan

1.3.model pojazdu                               - H9-21

1.4.nr rej. poj.                                      – WKZ V305

1.5.rok produkcji                                  - 2001

1.6.przebieg                                          - 453855 km

1.7. nr nadwozia                                - SUASW3AAP1S021972

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)

Wadium 1000zł.

         

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, pokój nr 13 w dniu 07.02.2019 r. o godz. 11:15,

Oględzin oferowanego samochodu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym od dnia ukazania się ogłoszenia w dni pracy urzędu w godz. Od 8.00 do 14.00, tel. 48 6217002 w.214. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 05.02.2019r. na konto Urzędu ( BS Piaseczno   06 8002 0004 0100 2033 2001 0008 ) (za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku przez Organizatora przetargu). W treści operacji należy określić przedmiot jakiego dotyczy wpłacone wadium. Wadium wnosi się w pieniądzu.

 

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać licytatorowi (komisji) oryginał dowodu wpłaty wadium oraz dokumenty z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu biorącego udział w przetargu.

Wysokość postąpienia zostanie określona przez licytatora w trakcie przetargu, jednak nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

Oferentowi który zostanie ustalony nabywcą, wadium zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, którzy wpłacili wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Magnuszew, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 

Całość wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium musi zostać wpłacona na ten sam rachunek bankowy co wadium w terminie 14 dni od daty przetargu.

 

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

 

W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1;

5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Zastrzega się prawo zamknięcia części lub całości przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu.

 

 

Magnuszew 2019.01.23

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malinowska Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-23 09:20:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieradzan Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 08:25:47
  • Liczba odsłon: 1082
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910495]

przewiń do góry