Magnuszew, 2019-02-11

ZP.271.2.2019

 

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

JOKER, ul.Planty 16a, 25-502 Kielce

Adres do korespondencji:

Marcin Sandorski

Ul.Biskupa Kaczmarka 8/31

25-022 Kielce

 

                  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                                                           

dot.: wykonania operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

Wójt Gminy Magnuszew informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JOKER, ul.Planty 16a, 25-502 Kielce – cena brutto 1340,00zł

-  oferta najkorzystniejsza cenowa.

Zgłoszono oferty:

1.      FILEK NIERUCHOMOŚCI mgr inż.Kornelia Filek, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul.Kolejowa 28 - cena brutto 4305,00zł,

2.      MERITE KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO Magdalena Kosuniak, 03-002 Warszawa, ul.J.Kukuczki 7 -  cena brutto 2460,00zł.

3.      OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JOKER, ul.Planty 16a, 25-502 Kielce – cena brutto 1340,00zł

4.      AMP Wycena Agnieszka Makowska – Pośnik, ul.Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa – cena brutto – 1722,00zł

5.      Wycena nieruchomości Katarzyna Malczewska, ul.Maratońska 25 m 2, 05-600 Grójec – cena brutto 2390,00zł

 
ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonania operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

Zamawiający: Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew, ul.Saperów 24

upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Alicja Malinowska tel.48 62 17 025   w.205

Tryb zamówienia: uproszczone (pozaustawowe) zapytanie ofertowe.

Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie: www.ugmagnuszew.bip.org.pl

Przedmiot zamówienia : wykonanie czterech operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Termin wykonania zamówienia: od   podpisania umowy do 18.03.2019r

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8 do dnia 2019-02-08 godz. 10:00.

Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem: „Oferta na wykonanie operatów szacunkowych

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Magnuszewie w dniu 08 luty 2019 r. o godzinie 10.15 pok. Nr 14.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania na swojej stronie :www.ugmagnuszew.bip.org.pl . W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Magnuszew do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Magnuszew dnia: 2019-02-01

 

 

Wzór oferty –

 

Dnia ……………… .........

Piecz ątka oferenta

O F E R T A

Gmina Magnuszew ul. Saperów 24

26-910 Magnuszew

Odpowiadaj ąc na zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste , składam następującą ofertę:

Oferuj ę wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

Warto ść brutto czterech operatów szacunkowych…………………………..zł Słownie:……………………………………………………………………………

O świadczam, że:

-   wykonam zam ówienie w terminie do dnia 18 marca 2019r

-   posiadam niezb ędne uprawnienia zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia

-   zobowi ązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 

Podpis czytelny   Wykonawcy

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malinowska Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-01 08:43:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-11 09:18:34
  • Liczba odsłon: 1323
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913776]

przewiń do góry