Protokół z przetargu

spisany w Urzędzie Gminy Magnuszew dnia 29 stycznia 2020r  na okoliczność przetargu nieograniczonego ustnego na  sprzedaży:

 

SAMOCHÓD pożarniczy marki Jelcz 325, rok produkcji 1985, przebieg 4788km, pojemność beczki 6500 litrów, cena wywoławcza pojazdu wynosi 21.500,00 zł

stanowiącego własność Gminy Magnuszew

Brak wadium i oferentów

3. osoby dopuszczone do przetargu ...............brak.......................................

Przetarg uważa się za unieważniony i zamknięty zamknięty. 

 

Magnuszew 29.01.2020r

 

 

 

 

Protokół z przetargu

spisany w Urzędzie Gminy Magnuszew dnia 29 stycznia 2020r  na okoliczność przetargu nieograniczonego ustnego na  sprzedaży:

 

 samochód dostawczy  FS Lublin- Żuk,  rok produkcji 1993, Cena wywoławcza pojazdu wynosi 2.500,00 zł       

Brak wadium i oferentów

3. osoby dopuszczone do przetargu ...............brak.......................................

Przetarg uważa się za unieważniony i zamknięty zamknięty. 

 

Magnuszew 29.01.2020r

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Magnuszew

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (aukcję) na sprzedaż

samochodu dostawczego

 

dane identyfikacyjne pojazdu:

1.1.Rodzaj pojazdu:                             - samochód dostawczy

1.2. marka                                            - FS Lublin- Żuk

1.3.model pojazdu                               - A156A

1.4.nr rej. poj.                                      – ROI 4761

1.5.rok produkcji                                  - 1993

1.6.przebieg                                          - 112800 km

1.7. nr nadwozia                               - SUL15611CP0566020

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł)

Wadium 250zł.

         

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, pokój nr 13 w dniu 29.01.2020 r. o godz. 11:15,

Oględzin oferowanego samochodu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym od dnia ukazania się ogłoszenia w dni pracy urzędu w godz. Od 8.00 do 14.00, tel. 48 6217002 w.214. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 27.01.2020r. na konto Urzędu ( BS Piaseczno   06 8002 0004 0100 2033 2001 0008 ) (za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku przez Organizatora przetargu). W treści operacji należy określić przedmiot jakiego dotyczy wpłacone wadium. Wadium wnosi się w pieniądzu.

 

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać licytatorowi (komisji) oryginał dowodu wpłaty wadium oraz dokumenty z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu biorącego udział w przetargu.

Wysokość postąpienia zostanie określona przez licytatora w trakcie przetargu, jednak nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

Oferentowi który zostanie ustalony nabywcą, wadium zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, którzy wpłacili wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Magnuszew, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 

Całość wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium musi zostać wpłacona na ten sam rachunek bankowy co wadium w terminie 14 dni od daty przetargu.

 

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

 

W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1;

5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Zastrzega się prawo zamknięcia części lub całości przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu.

 

 

Magnuszew 2020.01.14

 

 

Wójt Gminy Magnuszew

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (aukcję) na sprzedaż

JELCZA POŻARNICZEGO

 

dane identyfikacyjne pojazdu:

1.1.Rodzaj pojazdu:                             - Samochód pożarniczy

1.2. marka                                             -   Jelcz

1.3.model pojazdu                               -   325

1.4.nr rej. poj.                                      – WKZ V280

1.5.rok produkcji                                  - 1985

1.6.przebieg                                          - 4788km

1.7.  pojemność beczki                         - 6500 litrów

1.8. numer podwozia                            -   00116       

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 21 500,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset zł)

Wadium 2150zł.

         

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, pokój nr 13 w dniu 29.01.2020 r. o godz. 11:30,

Oględzin oferowanego samochodu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym od dnia ukazania się ogłoszenia w dni pracy urzędu w godz. Od 8.00 do 14.00, tel. 48 6217002 w.214. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 27.01.2020r. na konto Urzędu ( BS Piaseczno   06 8002 0004 0100 2033 2001 0008 ) (za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku przez Organizatora przetargu). W treści operacji należy określić przedmiot jakiego dotyczy wpłacone wadium. Wadium wnosi się w pieniądzu.

 

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać licytatorowi (komisji) oryginał dowodu wpłaty wadium oraz dokumenty z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu biorącego udział w przetargu.

Wysokość postąpienia zostanie określona przez licytatora w trakcie przetargu, jednak nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

Oferentowi który zostanie ustalony nabywcą, wadium zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom, którzy wpłacili wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Magnuszew, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 

Całość wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium musi zostać wpłacona na ten sam rachunek bankowy co wadium w terminie 14 dni od daty przetargu.

 

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

 

W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1;

5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Zastrzega się prawo zamknięcia części lub całości przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu.

 

 

Magnuszew 2020.01.14

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malinowska Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-14 14:22:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieradzan Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 08:26:19
  • Liczba odsłon: 1040
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913773]

przewiń do góry