Uchwała Nr XIX/118/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego
"Teleopieka dla mieszkańców gminy Magnuszew" na lata 2020-2021.
 
 
Uchwała Nr XIX/119/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Magnuszew na lata 2020-2022


Uchwała Nr XIX/120/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.


Uchwała Nr XIX/121/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Uchwała Nr XIX/122/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Uchwała Nr XIX/123/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XIX/124/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr VII/107/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Magnuszew, zaliczanym do sektora finansów publicznych.


Uchwała Nr XIX/125/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew  na lata 2020-2029.


Uchwała Nr XIX/126/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 
 
Uchwała Nr XX/127/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2019.


Uchwała Nr XX/128/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Magnuszew nr V/187/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.


Uchwała Nr XX/129/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew  na lata 2020-2029.


Uchwała Nr XX/130/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.


Uchwała Nr XX/131/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Uchwała Nr XX/132/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2020 r.

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.
 
 
Uchwała Nr XXI/133/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029.


Uchwała Nr XXI/134/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 
 
Uchwała Nr XXII/135/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2020 rok


Uchwała Nr XXII/136/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Magnuszew


Uchwała Nr XXII/137/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2019 roku i określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok.


Uchwała Nr XXII/138/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/67/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


Uchwała Nr XXII/139/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego Kozienicach wraz z odpowiedzią na skargę.Uchwała Nr XXII/140/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029.


Uchwała Nr XXII/141/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 
 

Uchwała Nr XXIII/142/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029.


Uchwała Nr XXIII/143/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.


Uchwała Nr XXIII/144/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie upamiętnienia ofiar II wojny światowej, które zginęły w Magnuszewie w latach 1943–1944.

 

Uchwała Nr XXIV/145/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew wotum zaufania.


Uchwała Nr XXIV/146/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Magnuszew z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego.


Uchwała Nr XXIV/147/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.


Uchwała Nr XXIV/148/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.


Uchwała Nr XXIV/149/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2020 rok.


Uchwała Nr XXIV/150/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.


Uchwała Nr XXIV/151/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia Skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXIV/152/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Trzebień.


Uchwała Nr XXIV/153/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Magnuszew dla zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Magnuszew.

 

Uchwała Nr XXV/154/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2020-2024.


Uchwała Nr XXV/155/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/90/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenie opłaty targowej na terenie Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXV/156/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Magnuszew w roku szkolnym 2020/2021.


Uchwała Nr XXV/157/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXV/158/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/153/20 Rady Gminy Magnuszew z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Magnuszew dla zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXV/159/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Magnuszew dla zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXV/160/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Magnuszew w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.


Uchwała Nr XXV/161/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029.


Uchwała Nr XXV/162/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.


Uchwała Nr XXV/163/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.

 

Uchwała Nr XXVIII/164/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029.


Uchwała Nr XXVIII/165/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/284/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie poręczenia pożyczki OSP w Chmielewie.


Uchwała Nr XXVIII/166/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi


Uchwała Nr XXVIII/167/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli  przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Magnuszew pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.


Uchwała Nr XXVIII/168/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania obowiązującej w 2020 roku oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


Uchwała Nr XXVIII/169/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020


Uchwała Nr XXVIII/170/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii dróg gminnych, ustalenia jej przebiegu oraz zmiany przebiegu drogi gminnej nr 170623W


Uchwała Nr XXVIII/171/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Uchwała Nr XXVIII/172/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


Uchwała Nr XXVIII/173/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXVIII/174/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.

 

Uchwała Nr XXIX/175/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Magnuszewie oraz nadania mu statutu


Uchwała Nr XXIX/176/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021


Uchwała Nr XXIX/177/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021


Uchwała Nr XXIX/178/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXIX/179/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029


Uchwała Nr XXIX/180/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.


Uchwała Nr XXIX/181/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 

Uchwała Nr XXX/182/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym  Żłobku „Maguś” w Magnuszewie


Uchwała Nr XXX/183/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2021.


Uchwała Nr XXX/184/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie


Uchwała Nr XXX/185/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


Uchwała Nr XXX/186/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020 - 2029


Uchwała Nr XXX/187/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.


Uchwała Nr XXX/188/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021 - 2029


Uchwała Nr XXX/189/2020
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2021.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-27 11:24:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-10 14:16:20
  • Liczba odsłon: 3334
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910569]

przewiń do góry