Protokół z przetargu

Spisany w Urzędzie Gminy Magnuszew dnia 22 czerwca 2020r.  na okoliczność wydzierżawiania na okres 5 lata, nieruchomości położonych w obrębie Przewóz Tarnowski oznaczonych wg ewidencji gruntów:

·         nr 63/3 o pow.0,2394ha – cena wywoławcza 0,6295 q/rok,

·         nr 63/4 o pow.0,2399ha – cena wywoławcza 0,7767 q/rok,

·         nr 63/5 o pow.0,2404 – cena wywoławcza 0,8127 q/rok,

·         nr 63/6 o pow.0,2408ha – cena wywoławcza 0,6984 q/rok 

 (wartość q pszenicy 67,20 zł)

2. Obciążenia nieruchomości – nie ma.

3. Wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów – znane są granice wydzierżawianej nieruchomości.

4. Osoby dopuszczone do przetargu, które przedłożyły wpłatę wadium

  • Witkowski Stanisław, Przewóz Tarnowski

5. Osoby nie dopuszczone do przetargu – nie ma.

6. Cena wywoławcza wydzierżawianej nieruchomości:

·         nr 63/3 o pow.0,2394ha – cena wywoławcza 0,6295 q/rok,

·         nr 63/4 o pow.0,2399ha – cena wywoławcza 0,7767 q/rok,

·         nr 63/5 o pow.0,2404 – cena wywoławcza 0,8127 q/rok,

·         nr 63/6 o pow.0,2408ha – cena wywoławcza 0,6984 q/rok 

 7. Najwyższa osiągnięta w przetargu:

·         nr 63/4 o pow.0,2399ha – cena proponowana 0,8000 q/rok,

·         nr 63/5 o pow.0,2404ha – cena proponowana 0,9000 q/rok,

·         nr 63/6 o pow.0,2408ha – cena proponowana 0,7100 q/rok 

8. Rozstrzygnięcia komisji – ustalono dzierżawcę działek:

·         nr 63/4 o pow.0,2399ha- cena osiągnięta w przetargu 0,8000 q/rok- 53,76 zł/rok,

·         nr 63/5 o pow.0,2404ha – cena osiągnięta w przetargu 0,9000 q/rok- 60,48 zł/rok,

·         nr 63/6 o pow.0,2408ha – cena osiągnięta w przetargu 0,7100 q/rok – 47,71 zł/rok, 

 o łącznej powierzchni 0,7211ha, Pana Witkowskiego Stanisława zam. Przewóz Tarnowski, tj. łączna wartość za w/w działki stanowi 142,35 zł/rok 2020, słownie: sto czterdzieści dwa 35/100  zł/rok 2020.

9. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca-  Stanisław Witkowski zam. Przewóz Tarnowski

Pesel ………………………., nr dowodu osobistego …………………………………,

  • dz. nr 63/4  za 0,8000 q/rok  /słownie; zero osiem dziesiątych q/rok,
  • dz. nr 63/5  za 0,9000 q/rok  /słownie; zero dziewięć dziesiątych q/rok,
  • dz. nr 63/6  za 0,7100 q/rok  /słownie; zero siedemdziesiąt jeden dziesiątych q/rok,.
Podpisanie umowy dzierżawy ustala się na dzień 30 czerwiec 2020r.
Przetarg uważa się za zamknięty.

 


 

WÓJT GMINY MAGNUSZEW

w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Magnuszew   z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych w gm. Magnuszew, pow. kozienicki na okres 5 lat

 

                                               ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Magnuszew położonych w obrębie:

 

-   obręb Przewóz Tarnowski oznaczonych numerami: nr 63/3 o pow.0,2394ha, nr 63/4 o pow.0,2399ha, nr 63/5 o pow.0,2404ha, nr 63/6 o pow.0,2408ha .
Nieruchomość   stanowi grunt rolny, przeznaczony do rolniczego zagospodarowania od podpisania umowy.
Na przedmiotowe nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

1. obręb Przewóz Tarnowski nr 63/3 o pow.0,2394ha – 0,6295 q/rok ,

2. obręb Przewóz Tarnowski nr 63/4 o pow.0,2399ha – 0,7767 q/rok ,

3. obręb Przewóz Tarnowski nr 63/5 o pow.0,2404 – 0,8127 q/rok ,

4. obręb Przewóz Tarnowski nr 63/6 o pow.0,2408ha – 0,6984 q/rok  

Wadium wynosi: 10% ceny wywoławczej


Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 roku o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, pokój nr 13.

- W przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  i  prawne,  jeżeli  wpłacą  wadium  w terminie i miejscu wskazanym  w niniejszym  ogłoszeniu.
- Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Magnuszew: Bank Spółdzielczy Piaseczno o/Magnuszew 06 8002 0004 0100 2033 2001 0008 , w sposób umożliwiający   odnotowanie   wpłaty  najpóźniej do dnia 18 czerwca 2020 roku.
- Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numer działki, której dotyczy wpłata.
- Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym osobom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
- Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej 1% będzie ceną roczną dzierżawy.

- Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

- Roczny czynsz dzierżawny płatny jest jednorazowo do dnia 3l marca każdego roku kalendarzowego (z góry za dany rok) w wysokości – wartość pszenicy pomnożona przez ustaloną ilość q w wyniku przetargu

- Wartość qt pszenicy ustala się w oparciu o komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej krajowej   ceny skupu pszenicy w II półroczu roku 2020 tj.67,20zł.

- Gmina nie ponosi kosztów odtworzenia granic geodezyjnych nieruchomości.
- Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

- Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się na stronie : www.ugmagnuszew.bip.org.pl

- Informacje  można  uzyskać  w  Urzędzie Gminy  w  Magnuszewie   przy ul.Saperów 24, tel. (0-48) 621 71 05.

 

 

 

Magnuszew 20.05.2020

 

 

 

 

 

 

Protokół z przetargu

 

Spisany w Urzędzie Gminy Magnuszew dnia 20 maja 2020r   na okoliczność wydzierżawiania na okres 5 lata, nieruchomości położonej w obrębie Kępa Skórecka oznaczonej wg ewidencji gruntów nieruchomość   nr 128/2 o pow.0,9924ha

Cena wywoławcza 3,7586q pszenicy (wartość q pszenicy 67,20zł)

2. Obciążenia nieruchomości – nie ma.

3. Wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów – znane są granice wydzierżawianej nieruchomości.

4. Osoby dopuszczone do przetargu które przedłożyły wpłatę wadium

– Grądziel Piotr, Kępa Skórecka

5. Osoby nie dopuszczone do przetargu – nie ma.

6. Cena wywoławcza wydzierżawianej nieruchomości – 3,7586q/rok

-   najwyższa osiągnięta w przetargu – 4 ,00 q/rok

7. Rozstrzygnięcia komisji – ustalono dzierżawcę   działki nr 128/1 o pow. 0,9924 ha Pan Piotr Grądziel zam. Kępa Skórecka ,   za 4,00 q/rok pszenicy,   tj. 268,80 zł/rok , słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 80/100 zł/rok 2020.

8. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca   .Piotr Gradziel

za 4 q/rok   /słownie; cztery q za rok 2020.

Podpisanie umowy dzierżawy ustala się na dzień 27 maja 2020r

Przetarg uważa się za zamknięty w dniu 20 maja 2020r.

 

Protokół z przetargu

 

Spisany w Urzędzie Gminy Magnuszew dnia 20 maja 2020r   na okoliczność wydzierżawiania na okres 5 lata, nieruchomości położonych w obrębie Przewóz Tarnowski oznaczonych wg ewidencji gruntów nieruchomość:

1.       nr 63/3 o pow.0,2394ha – cena wywoławcza 0,6295 q/rok ,

2.       nr 63/4 o pow.0,2399ha – cena wywoławcza 0,7767 q/rok ,

3.       nr 63/5 o pow.0,2404 – cena wywoławcza 0,8127 q/rok ,

4.       nr 63/6 o pow.0,2408ha – cena wywoławcza 0,6984 q/rok  

 

(wartość q pszenicy 67,20zł)

 

2. Obciążenia nieruchomości – nie ma.

3. Wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów – brak ofert.

4. Osoby dopuszczone do przetargu - brak wpłaty wadium.

5. Osoby nie dopuszczone do przetargu – nie ma.

Przetarg uważa się za zamknięty w dniu 20 maja 2020r.

 
 
 
 
 

 

 

WÓJT GMINY MAGNUSZEW

w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Magnuszew   z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych w gm.Magnuszew, pow.kozienicki na okres 5 lat

 

                                               ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Magnuszew położonych w obrębie:

- obręb Kępa Skórecka oznaczanej numerem 128/2 o pow. 0,9924ha

-   obręb Przewóz Tarnowski oznaczonych numerami: nr 63/3 o pow.0,2394ha, nr 63/4 o pow.0,2399ha, nr 63/5 o pow.0,2404ha, nr 63/6 o pow.0,2408ha .
Nieruchomość   stanowi grunt rolny, przeznaczony do rolniczego zagospodarowania od podpisania umowy.
Na przedmiotowe nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

1. obręb Kępa Skórecka nr 128/2 o pow. 0,9924ha   - 3,7586 q/rok

2. obręb Przewóz Tarnowski nr 63/3 o pow.0,2394ha – 0,6295 q/rok ,

3. obręb Przewóz Tarnowski nr 63/4 o pow.0,2399ha – 0,7767 q/rok ,

4. obręb Przewóz Tarnowski nr 63/5 o pow.0,2404 – 0,8127 q/rok ,

5. obręb Przewóz Tarnowski nr 63/6 o pow.0,2408ha – 0,6984 q/rok  

Wadium wynosi: 10% ceny wywoławczej


Przetarg odbędzie się w dniu 20 maj 2020 roku o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, pokój nr 13.

- W przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  i  prawne,  jeżeli  wpłacą  wadium  w terminie i miejscu wskazanym  w niniejszym  ogłoszeniu.
- Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Magnuszew: Bank Spółdzielczy Piaseczno o/Magnuszew 06 8002 0004 0100 2033 2001 0008 , w sposób umożliwiający   odnotowanie   wpłaty  najpóźniej do dnia 18 maj 2020 roku.
- Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numer działki, której dotyczy wpłata.
- Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym osobom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
- Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną dzierżawy.

- Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

- Roczny czynsz dzierżawny płatny jest jednorazowo do dnia 3l marca każdego roku kalendarzowego (z góry za dany rok) w wysokości – wartość pszenicy pomnożona przez ustaloną ilość q w wyniku przetargu

- Wartość qt pszenicy ustala się w oparciu o komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej krajowej   ceny skupu pszenicy w II półroczu roku 2020 tj.67,20zł.

- Gmina nie ponosi kosztów odtworzenia granic geodezyjnych nieruchomości.
- Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

- Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się na stronie : www.ugmagnuszew.bip.org.pl

- Informacje  można  uzyskać  w  Urzędzie Gminy  w  Magnuszewie   przy ul.Saperów 24, tel. (0-48) 621 71 05.

 

 

 

Magnuszew 20.04.2020

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malinowska Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-20 10:06:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieradzan Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 08:35:02
  • Liczba odsłon: 1040
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913805]

przewiń do góry