Protokół z przetargu

Spisany w Urzędzie Gminy w Magnuszewie w dniu 28 września 2020r.  na okoliczność wydzierżawiania na okres 25 lat, nieruchomości rolnej przeznaczonej pod budowę farmy fotowoltaicznej, położonej w obrębie geodezyjnym Trzebień oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 3/4 o pow. 5,5557 ha (podlega wydzierżawieniu 4 ha na podst. Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr XXIV/152/20)

 1. Cena wywoławcza 12 tys./ha/rok, (wartość 48 000,00 zł/rok)
 2. Obciążenia nieruchomości – nie ma.
 3. Wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów – znane są granice wydzierżawianej nieruchomości.
 4. Osoby dopuszczone do przetargu, które przedłożyły wpłatę wadium
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
 1. Osoby nie dopuszczone do przetargu – nie ma.
 2. Cena wywoławcza wydzierżawianej nieruchomości – 12 tys. /ha/rok
 • najwyższa osiągnięta w przetargu – 12 120,00 zł ha/rok
 1. Rozstrzygnięcia komisji – ustalono dzierżawcę części działki nr 3/4 o pow. 4 ha,  Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock,  za cenę 12 120,00 zł ha/rok, tj. 48 480,00 zł/rok , słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych za rok.
 2. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock- reprezentowana przez Kanclerza dr Tomasza Kruszewskiego zgodnie z posiadanym i przedstawionym pełnomocnictwem..

Podpisanie umowy dzierżawy ustala się na dzień 05 październik 2020r

Przetarg uważa się za zamknięty w dniu 28 wrzesień 2020r.

 


WÓJT GMINY MAGNUSZEW

w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Magnuszew Nr XXIV/152/20 z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Trzebień gm. Magnuszew, pow. kozienicki na okres 25 lat

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę wyodrębnionej części działki nr 3/4 o pow. ok 4 ha. będącej własnością Gminy Magnuszew położonych  w obrębie geodezyjnym Trzebień.

Nieruchomość stanowi grunt rolny, przeznaczony pod budowę farmy fotowoltaicznej.

Na przedmiotową nieruchomość brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza przedmiotu zamówienia wynosi: 12 tys./ ha/ rok x 4 ha co stanowi wartość:  48 000,00 zł

Wadium wynosi: 10% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 28 wrzesień 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie (26-910) przy ul. Saperów 24, pokój nr 11.

 • W przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  i  prawne,  jeżeli  wpłacą  wadium  w terminie i miejscu wskazanym  w niniejszym  ogłoszeniu.
 • Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Magnuszewie: Bank Spółdzielczy Piaseczno o/Magnuszew 06 8002 0004 0100 2033 2001 0008, w sposób umożliwiający   odnotowanie wpłaty najpóźniej do dnia 25 wrzesień 2020 roku.
 • Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numer działki, której dotyczy wpłata.
 • Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym osobom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
 • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną dzierżawy.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Roczny czynsz dzierżawy płatny do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego (z góry za dany rok) w wysokości – wartość ustalona na podstawie umowy dzierżawy, aktualizowana w każdym następnym roku o współczynnik wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych.
 • Wartość współczynnika wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych ustala się w oparciu o komunikat Prezesa GUS
 • Na okres jednego roku od podpisania umowy ustala się czynsz dzierżawy w wysokości 40 q *67,20 zł q pszenicy = 2 573,60 zł/ rok.
 • Gmina nie ponosi kosztów odtworzenia granic geodezyjnych nieruchomości.
 • Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 • Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się na stronie : www.ugmagnuszew.bip.org.pl
 • Informacje  można  uzyskać  w  Urzędzie Gminy  w  Magnuszewie przy ul. Saperów 24,tel. (0-48) 621 71 05.

 

WÓJT GMINY

Marek Drapała

 

 

Magnuszew 26.08.2020r.

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MAGNUSZEW

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r. poz. 782 z późn. zm.),

Wójt Gminy Magnuszew podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 25 lat

z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej.

 

  Lp.

Adres

Dane geodezyjne

Opis

nieruchomości i przeznaczenie

nieruchomości

Pow. w  użytkach

Cena wywoławcza na

12 tys. netto/ ha/ rok

 

Termin wnoszenia opłat

 

Zasady aktualizacji corocznych opłat

 

Termin zagospodarowania

1

Trzebień

RA1K/0036510/7

3/4

5,5557 ha

Działka rolna  niezabudowana, do zagospodarowania pod farmę fotowoltaiczną 

RIVb 1,2350

RV 3,8007

PsV 0,5200

44 445,60 zł/rok

Termin wnoszenia opłat: Roczny czynsz dzierżawy płatny jest jednorazowo  do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego (z góry za dany rok) w wysokości- wartość ustalona na podstawie umowy dzierżawy.

Zasady aktualizacji: Wartość współczynnika wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych ustala się w oparciu o komunikat Prezesa GUS w sprawie współczynnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok  poprzedni.

Termin zagospodarowania: 25 lat od dnia podpisania umowy.

 

2

Trzebień

RA1K/0036510/7

3/5

9,0041 ha

Działka rolna  niezabudowana, do zagospodarowania pod farmę fotowoltaiczną 

RIVb 6,4061

RV 2,5980

72 032,80 zł/rok

UWAGA: Na podstawie Uchwały Rady Gminy Magnuszew, wydzierżawieniu podlega cześć przedmiotowych działek o pow. ok 4 ha, niezbędna dla

lokalizacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, zgodnie z załączonym szkicem graficznym znajdującym się do wglądu w Urzędzie Gminy Magnuszew.

 

Magnuszew, dnia 31.07.2020 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 25 lat z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej [ PDF ]

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Sieradzan Elżbieta
  • Data dodania: 2020-08-26 15:16:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 08:33:46
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieradzan Elżbieta
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-31 12:47:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieradzan Elżbieta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 08:33:46
 • Liczba odsłon: 1428
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910491]

przewiń do góry