Zarządzenie Nr 1/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 4 stycznia 2021r.

w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych na 2021 rok.


Zarządzenie Nr 2/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 4 stycznia 2021r.

w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst na 2021 rok.

 

Zarządzenie Nr 3/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 15 stycznia 2021r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie


Zarządzenie Nr 4/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 25 stycznia 2021r.

w sprawie: powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021)


Zarządzenie Nr 5/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2021r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie


Zarządzenie Nr 6/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2021r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Nr 7/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2021r.

w sprawie: przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Magnuszew za 2020 rok.


Zarządzenie Nr 8/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2021r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Magnuszew do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania zmian w planach finansowych.


Zarządzenie Nr 9/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 01 lutego 2021r.

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenia dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie wyłącznie w formie elektronicznej

 

Zarządzenie Nr 10/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 10 lutego 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 11/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 15 lutego 2021r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Magnuszew w 2021 roku i do korekty deklaracji VAT za 2020 rok.


Zarządzenie Nr 12/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 16 lutego 2021r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Magnuszew na realizację zadań z zakresu wspierani i rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew na 2021 rok.

 

Zarządzenie Nr 13/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 25 lutego 2021r.

w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Magnuszew na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych

 

Zarządzenie Nr 14/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 25 lutego 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 15/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2021r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Magnuszew oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego na rok 2021.


Zarządzenie Nr 16/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2021r.

w sprawie powołania komisji w celu opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew.

 

Zarządzenie Nr 17/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 marca 2021r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie

 

Zarządzenie Nr 18/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 marca 2021r.

zmieniające Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu pod nazwą "Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew" objętego umową o dofinansowanie nr RPOMA.10.01.01-14-b895/18-00

 

Zarządzenie Nr 19/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 marca 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 20/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 marca 2021r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego dla wydzielonych rachunków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2021 rok.

 

Zarządzenie Nr 21/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 marca 2021r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.


Zarządzenie Nr 22/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 marca 2021r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej oraz ustalenia jej składu osobowego.

 

Zarządzenie Nr 23/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 marca 2021r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się 
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Nr 24/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 marca 2021r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za 2020 rok 

 

Zarządzenie Nr 25/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 2 kwietnia 2021r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru dostaw w częściach dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych składających się na zadanie pn. Zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia w ramach projektu- „Umiem, mogę i chcę więcej - podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zarządzenie Nr 26/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 6 kwietnia 2021r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie.

 

Zarządzenie Nr 27/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 9 kwietnia 2021r.

zmieniające Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 28/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 29/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości na okres do 4 lat oraz składu komisji na przeprowadzenie przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Magnuszew.

 

Zarządzenie Nr 30/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2021 rok.


Zarządzenie Nr 31/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 32/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w miesiącu - maj 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 33/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej.

 

Zarządzenie Nr 34/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 35/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót.
 

Zarządzenie Nr 36/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru dostaw w częściach dotyczących zakupu oprogramowania oraz zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego  składających się na zadanie pn. Zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia w ramach projektu „Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zarządzenie Nr 37/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Gminnym Żłobku "Maguś" w Magnuszewie

 

Zarządzenie Nr 38/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót.


Zarządzenie Nr 39/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Magnuszew

 

Zarządzenie Nr 40/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Magnuszew za 2020 rok.

 

Zarządzenie Nr 41/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 42/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania naboru na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Gminnym Żłobku "Magus" w Magnuszewie

 

Zarządzenie Nr 43/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 44/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie

 

Zarządzenie Nr 45/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie powołana Zespołu projektowego ds. realizacji projektu pn. "Żłobek Gminny <Maguś> szansą na aktywność zawodową rodziców", współfinansowanego z EFS w ramach OSI Priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy", poddziałania 8.3.1 "Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej" RPO WM na lata 2014-2020, realizowanego przez Gminę Magnuszew oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Zespołu projektowego.

 

Zarządzenie Nr 46/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 47/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie.

 

Zarządzenie Nr 48/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie za 2020 rok.


Zarządzenie Nr 49/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 50/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021-2029.


Zarządzenie Nr 51/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 52/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie
 

Zarządzenie Nr 53/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 07 lipca 2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 54/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 7 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w Urzędzie Gminy w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 55/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 56/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły, księgi uczniów oraz księgi wychowanków wyłącznie w formie elektronicznej.


Zarządzenie Nr 57/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 58/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 lipca 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 52/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 59/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 60/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 61/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 62/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2021 rok.


Zarządzenie Nr 63/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie

 

Zarządzenie Nr 64/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Przydworzycach wyłącznie w formie elektronicznej.


Zarządzenie Nr 65/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników zajęć wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie wyłącznie w formie elektronicznej.


Zarządzenie Nr 66/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników w Szkole Podstawowej im. Jan Pawła II w Chmielewie od roku szkolnego 2021/2022 wyłącznie w formie elektronicznej.


Zarządzenie Nr 67/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnych dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew


Zarządzenie Nr 68/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.
 

Zarządzenie Nr 69/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 70/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew wraz z informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2021 roku.


Zarządzenie Nr 71/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 72/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 01 września 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia


Zarządzenie Nr 73/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 74/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 75/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 76/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021-2029.


Zarządzenie Nr 77/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 78/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2021 rok.


Zarządzenie Nr 79/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 15 października 2021r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Nr 80/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 października 2021r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 81/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 października 2021r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 82/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 83/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 12 listopada 2021r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022-2029.


Zarządzenie Nr 84/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 12 listopada 2021r.

przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i załącznikami.


Zarządzenie Nr 85/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 18 listopada 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
 

Zarządzenie Nr 86/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru dostaw wyposażenia w ramach projektu „Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zarządzenie Nr 87/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Nr 88/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 7 grudnia 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 89/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 7 grudnia 2021r.

w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2021 rok.


Zarządzenie Nr 90/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 7 grudnia 2021r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych.


Zarządzenie Nr 91/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2021r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru dostaw w ramach postępowania pod nazwą: Dostawa wyposażenia, zabawek, sprzętu TIK-AGD, placu zabaw do żłobka w ramach realizacji projektu „Żłobek Gminny <Maguś>- szansą na aktywność zawodową rodziców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII ,,Rozwój rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 ,,Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.


Zarządzenie Nr 92/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2021r.

w sprawie procesu sporządzani, uzgadniania i zatwierdzani Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Magnuszew w Warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie komórek i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wójta Gminy Magnuszew.


Zarządzenie Nr 93/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 grudnia 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 94/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 17 grudnia 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 95/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 grudnia 2021r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę.


Zarządzenie Nr 96/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych


Zarządzenie Nr 97/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2021r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w Urzędzie Gminy Magnuszew


Zarządzenie Nr 98/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2021r.

w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2021 rok.


Zarządzenie Nr 99/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 100/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2021r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021-2029


Zarządzenie Nr 101/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 102/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 grudnia 2021r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Magnuszew do zaciągania zobowiązań

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-10 12:46:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 07:46:05
  • Liczba odsłon: 2648
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913753]

przewiń do góry