Uchwała Nr XLIV/269/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022 - 2029


Uchwała Nr XLIV/270/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.


Uchwała Nr XLV/271/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.


Uchwała Nr XLV/272/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2022.


Uchwała Nr XLV/273/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025


Uchwała Nr XLV/274/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2021


Uchwała Nr XLV/275/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym    


Uchwała Nr XLV/276/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022


Uchwała Nr XLV/277/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Magnuszew do gminnego zasobu nieruchomości


Uchwała Nr XLV/278/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Magnuszew za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu


Uchwała Nr XLV/279/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022 - 2029


Uchwała Nr XLV/280/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.


Uchwała Nr XLVI/281/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania obowiązującej w 2022 roku oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.


Uchwała Nr XLVI/282/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 

Uchwała Nr XLVII/283/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew


Uchwała Nr XLVII/284/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022 - 2029


Uchwała Nr XLVII/285/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.

 

Uchwała Nr XLVIII/286/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu


Uchwała Nr XLVIII/287/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2021 roku i określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok.


Uchwała Nr XLVIII/288/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie: Przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Magnuszew


Uchwała Nr XLVIII/289/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości położonych w miejscowości Rozniszew.


Uchwała Nr XLVIII/290/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022 - 2029


Uchwała Nr XLVIII/291/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.


Uchwała Nr XLIX/292/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew wotum zaufania


Uchwała Nr XLIX/293/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Magnuszew z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego.


Uchwała Nr XLIX/294/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.


Uchwała Nr XLIX/295/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2022 rok


Uchwała Nr L/296/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Magnuszew w roku szkolnym 2022/2023


Uchwała Nr L/297/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/295/22 Rady Gminy Magnuszew z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2022 rok.


Uchwała Nr L/298/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Magnuszew


Uchwała Nr L/299/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.


Uchwała Nr L/300/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022 - 2029


Uchwała Nr L/301/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.


Uchwała Nr LI/302/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.


UCHWAŁA NR LII/303/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych  prowadzonych przez Gminę Magnuszew


UCHWAŁA NR LII/304/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew 


UCHWAŁA NR LII/305/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022 - 2029


UCHWAŁA NR LII/306/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.


UCHWAŁA NR LII/307/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie regulaminu korzystania z przestrzeni publicznej na cele rekreacji i wypoczynku w Magnuszewie


UCHWAŁA NR LIII/308/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.


UCHWAŁA NR LIV/309/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości


UCHWAŁA NR LIV/310/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku "Maguś" w Magnuszewie.


UCHWAŁA NR LIV/311/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.


UCHWAŁA NR LIV/312/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA NR LIV/313/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.


UCHWAŁA NR LIV/314/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022


UCHWAŁA NR LIV/315/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Magnuszew na lata 2022-2032


UCHWAŁA NR LIV/316/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022 - 2029


UCHWAŁA NR LIV/317/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.


UCHWAŁA NR LIV/318/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe


UCHWAŁA NR LV/319/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022 - 2029


UCHWAŁA NR LV/320/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.


UCHWAŁA NR LVI/321/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.


UCHWAŁA NR LVII/322/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 29 grudnia 2022 r.


w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2023.


UCHWAŁA NR LVII/323/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 29 grudnia 2022 r.


w sprawie ustalenia stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych za pomocą wozu asenizacyjnego stanowiącego własność Gminy Magnuszew.


UCHWAŁA NR LVII/324/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 29 grudnia 2022 r.


w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.


UCHWAŁA NR LVII/325/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022 - 2029


UCHWAŁA NR LVII/326/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.


UCHWAŁA NR LVII/327/22
RADY GMINY MAGNUSZEW
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2023 - 2029.


Uchwała Budżetowa na rok 2023
Gminy Magnuszew
Nr LVII/328/22
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-27 19:15:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-05 14:29:32
  • Liczba odsłon: 1403
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910528]

przewiń do góry