Do zadań USC należy:

1. Z zakresu dowodów osobistych:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
2) prowadzenie rejestru wpływu wniosków o wydanie dowodów osobistych,
3) sprawdzanie zgodności danych zawartych we wniosku z dokumentami źródłowymi,
4) opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania dowodów osobistych oraz wydanie tych dokumentów,
5) nanoszenie na karcie osobowej zmian osobowo-dowodowych i dokonywanie uzupełnień dotyczących zmian stanu cywilnego, zawodu, miejsca pracy na podstawie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
6) zakładanie kopert osobowych dla wydanych dowodów osobistych,
7) prowadzenie rejestrów numerowych wg rodzaju i serii dla wystawionych dowodów osobistych oraz ich bieżąca aktualizacja,
8) wymiana dowodów osobistych,
9) rozliczanie formularzy dla wydanych dowodów osobistych i przesyłanie informacji do Urzędu Wojewódzkiego,
10) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodów osobistych,
11) sporządzanie protokołów zniszczenia zmakulowanych dowodów osobistych oraz zakwalifikowanych jako braki fabryczne,
12) wysyłanie kopert osobowych wg otrzymywanych zapotrzebowań z innych jednostek,
13) prowadzenie rejestru utraconych dowodów osobistych,
14) wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy na pobyt stały,
15) prowadzenie ewidencji kopert osobowo-dowodowych osób zmarłych,
16) wydawanie dowodów osobistych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności,
17) przesyłanie odnalezionych dowodów osobistych do organu właściwego ze względu na miejsce pobytu,
18) udzielanie informacji Sądom, Prokuraturom i Policji na podstawie dokumentów znajdujących się w kopertach osobowych.

2. Z zakresu ewidencji ludności:

1) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
2) meldowanie cudzoziemców,
3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania oraz o rozstrzyganiu charakteru pobytu,
4) zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w lokalach będących w zasobach gospodarki komunalnej po uprzednim uzyskaniu zgody od właściciela lokalu (Wójta),
5) wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i akt dowodów osobistych,
6) prowadzenie rejestru stałych mieszkańców w formie kartoteki składającej się z indywidualnych kart osobowych mieszkańców,
7) dokonywanie na bieżąco na kartach osobowych mieszkańców zmian danych zawartych na podstawie zgłoszeń zameldowania lub wymeldowania oraz nadsyłania zawiadomień o zmianach tych danych, o zmianach stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, obywatelstwa, dokumentu stwierdzającego tożsamość, numeru ewidencyjnego, o pozostaniu na stałe za granicą, o zmianach stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
8) prowadzenie odrębnej ewidencji osób zameldowanych na pobyt czasowy i bieżącej aktualizacji,
9) prowadzenie w układzie alfabetycznym kartoteki ewidencyjno-adresowej osób zameldowanych na pobyt stały i nanoszenie na bieżąco zmian adresowych,
10) sporządzanie na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia karty osobowej mieszkańca,
11) rejestrowanie danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwie, imion i nazwisk oraz zgonach,
12) rozstrzyganie wątpliwości co do charakteru pobytu,
13) sporządzanie wykazów imienno-adresowych dzieci dla potrzeb szkół,
14) nadawanie numeru PESEL noworodkom,
15) wydawanie opinii odnośnie osiedlenia się cudzoziemców z uwzględnieniem sytuacji bytowej, rodzinnej i mieszkaniowej osoby zapraszającej,
16) udzielanie informacji adresowo-osobowych dla potrzeb policji, instytucji, biura paszportowego,
17) zawiadamianie organów administracji, WKU, Stację Komputerową o zmianach adresowo-osobowych,
18) sporządzanie sprawozdań statystycznych z migracji ludności,
19) prowadzenie rejestracji wyborców, sporządzanie spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie głosowania, sporządzanie pełnomocnictw - ordynacja wyborcza,

3. Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego:

1) prowadzenie rejestracji stanu cywilnego, w formie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,
2) przyjmowanie od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo pisemnego zapewnienia,
3) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca,
4) przyjmowanie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska jakie nosił przed małżeństwem,
5) przyjmowanie oświadczenia ojca o uznaniu dziecka,
6) przyjmowanie oświadczenia małżonków o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem tego dziecka,
7) przyjmowanie pisemnego oświadczenia o zmianie imienia,
8) wpisywanie wzmianek przypisków do poszczególnych akt,
9) wydawanie decyzji o uzupełnieniu aktu,
10) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla jednostki organizacyjnej Kościoła lub Związku Wyznaniowego,
11) odtwarzanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg,
12) wydawanie decyzji na sporządzanie aktu w polskich księgach stanu cywilnego, które nastąpiły za granicą,
13) wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-05 09:52:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-05 09:57:03
  • Liczba odsłon: 552
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913817]

przewiń do góry