Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa składa się z następujących stanowisk:

1. Kierownik referatu gospodarki komunalnej,
2. Stanowisko d/s gospodarki komunalnej,
3. Stanowisko d/s ochrony środowiska,
4. Stanowiska obsługi,

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa należy:

1. Z zakresu nadzoru i organizacji usług komunalnych oraz eksploatacji i utrzymania sieci komunalnych:

1) realizacja zadań w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz zapewnienie należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenie gminy,
2) realizacja zadań dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie:
a) wodociągów i kanalizacji sanitarnej,
b) kanalizacji deszczowej,
c) oczyszczania ścieków komunalnych,
d) kontrola działalności w zakresie utrzymania i eksploatacji ww. urządzeń.
3) opracowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości opłat za wodę i ścieki,
4) dokonywanie odczytów poboru wody z wodomierzy,
5) zawieranie umów na pobór wody z wodociągu gminnego i korzystania z kanalizacji sanitarnej,
6) zakładanie i plombowanie wodomierzy,
7) gospodarka taborem samochodowym.
8) utrzymania czystości i drożności cieków powierzchniowych,
9) umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami wsi.
10) utrzymanie i eksploatacja urządzeń użyteczności publicznej tj. kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, w tym: zawieranie umów z jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za ich utrzymanie i eksploatację,

2. Z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska:

1) sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Gminy,
2) ustanowienie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych w zakresie hałasu i wibracji,
3) nakazywanie unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia technicznego powodującego uciążliwości środowiska,
4) wprowadzenie nakazów wykonywania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabranianie wprowadzania do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,
5) wymierzanie opłaty pieniężnej za szkody wynikające z naruszenia stanu środowiska lub ochrony przyrody,
6) wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i zgody na realizację przedsięwzięcia,
7) opiniowanie wniosków o udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z powstawaniem odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne,
8) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności dotyczącej odpadów komunalnych,
9) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości w gminie,
10) udzielanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
11) prowadzenie rejestracji tych psów.

3. Z zakresu inwestycji:

1) przygotowywanie projektów planów inwestycyjnych i remontów kapitalnych finansowanych z budżetu gminy
2) przygotowanie i nadzór nad realizacją wyposażenia gruntów komunalnych w urządzenia komunalne i niezbędne sieci uzbrojenia terenu.
3) nadzór nad realizacją remontów kapitalnych i modernizacją komunalnych zasobów mieszkaniowych,
4) prowadzenie zadania inwestycyjnego,
5) organizowanie procesu budowy, zapewnienie opracowania dokumentacji projektowej, zapewnienie ustanowienia inspektora nadzoru,
6) sprawowanie kontroli nad budową i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
7) opracowywanie kosztorysów inwestorskich,
8) udzielanie zamówień do 14 000 euro,
9) rozliczanie inwestycji,

4. Z zakresu budowy i utrzymania dróg i ulic:

Przeprowadzanie przeglądów dróg gminnych, nadzorowanie i prowadzenie remontów tych dróg oraz nowych inwestycji drogowych, w tym:
1) planowanie realizacji i finansowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, ulic i placów,
2) pełnienie funkcji inwestora,
3) współdziałanie z jednostkami powiatowymi i wojewódzkimi w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg na terenie gminy,
4) koordynowanie robót w pasie drogowym,
5) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
6) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
7) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
8) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.

5. Z zakresu ochrony zabytków:

1) dbałość o utrzymanie i opieka nad obiektami zabytkowymi,
2) organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, w tym grobami wojennymi,
3) wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach,
4) przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
5) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska,
6) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków a znajdujących się na terenie gminy,
7) zgłaszanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków przedmiotów zasługujących na wpisanie do rejestru zabytków.

6. Z zakresu polityki przestrzennej:

1) przygotowywanie materiałów do opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
2) prowadzenie procedury administracyjnej związanej z uchwalaniem zmian studium i planów miejscowych,
3) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie opracowań zmian studium i planów miejscowych,
4) przeprowadzanie procedury administracyjnej związanej z uchwalaniem planów miejscowych oraz zmian planów miejscowych,
5) przygotowywanie materiałów do opracowania planów miejscowych, zmian planów miejscowych,
6) przygotowanie materiałów do zlecenia opracowań planistycznych i studialnych na zewnątrz w drodze zamówień publicznych,
7) współpraca z innymi jednostkami w procesie planowania przestrzennego,
8) prowadzenie dokumentów związanych z podjęciem prac planistycznych,
9) prowadzenie dokumentów sporządzanych w toku opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
10) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
11) przygotowywanie materiałów do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
12) przygotowanie materiałów do uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa (regionu),
13) przygotowywanie materiałów do przeprowadzania negocjacji odnośnie wprowadzenia zadań rządowych do planu miejscowego,
14) przedstawianie Wójtowi wniosków o opracowanie planów miejscowych,
15) wydawanie wypisów i wyrysów z planu.
16) administrowanie budynkami Urzędu,
17) nadzorowanie przeglądu stanu technicznego oraz remontów budynków będących siedzibami szkół gminnych oraz budynków będących zasobami komunalnymi,
18) dokonywanie corocznie przeglądu komunalnej substancji mieszkaniowej i ustalanie zakresu niezbędnych remontów
19) przygotowywanie materiałów do podjęcia uchwał w sprawie wysokości czynszu za najem lokali komunalnych,

7. Z zakresu urbanistyki:

1) ustalenie stron postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) powiadomienie stron o wszczęciu postępowania o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przedłożenie architektowi i urbaniście do zaakceptowania,
4) wydanie decyzji w sprawach o ustalenie warunków zabudowy terenu,
5) wydawanie decyzji w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
6) zawieszanie postępowania w sprawach ustalania warunków zabudowy terenu do czasu uchwalenia planu miejscowego,
7) umarzanie postępowania w sprawach ustalenia warunków zabudowy,
8) prowadzenie dokumentów wymaganych w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy:
9) prowadzenie rejestru wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego,
10) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy terenu,
11) prowadzenie rejestru o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
12) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu,
13) wydawanie opinii o zgodności z planem miejscowym, decyzją o warunkach zabudowy lub przepisami szczególnymi w formie postanowień do podziałów terenów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-05 10:35:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-05 12:15:23
  • Liczba odsłon: 697
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910406]

przewiń do góry