Do zadań Referatu Finansowego należy:

1. Z zakresu planowania i realizacji budżetu:

1) bilansowanie finansowych potrzeb Gminy wpływami:
a) z dochodów własnych,
b) z innych tytułów: subwencje, kredyty, dotacje, obligacje gminne,
2) bieżąca analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
3) racjonalne dysponowanie środkami budżetowymi poprzez dokonywanie zmian w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej,
4) opracowywanie projektu budżetu Gminy w trybie określonym przez Radę Gminy oraz projektów zmian w budżecie w trakcie roku,
5) ustalanie na podstawie ustalonego budżetu szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych,
6) wykonywanie budżetu poprzez przekazywanie środków dla jednostek wykonujących budżet Gminy wg ustalonego planu finansowego,
7) kontrola pod względem finansowym umów zawieranych w ramach wykonywania budżetu,
8) nadzorowanie przestrzegania równowagi i dyscypliny budżetowej,
9) prowadzenie obsługi księgowej budżetu,
10) prowadzenie spraw z zakresu kredytowania działalności gminy,
11) prowadzenie analiz finansowych dotyczących głównie:
a) udzielania poręczeń finansowych,
b) korzystania z kredytów i pożyczek,
c) monitoringu prowadzonej działalności,
12) współpraca z bankami i funduszami w zakresie:
a) bieżącej obsługi finansowej gminy,
b) lokowania nadwyżek finansowych,
c) zaciągania zobowiązań finansowych,
13) sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14) prowadzenie ewidencji księgowej majątku Gminy, rozliczanie inwentaryzacji wszystkich aktywów objętych ewidencją majątkową prowadzoną przez jednostki organizacyjne gminy,
15) prowadzenie spraw dotyczących naliczania i ewidencji wynagrodzeń oraz wszystkich rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
16) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji VAT, czynszów za lokale komunalne, rozliczeń z tytułu dostaw wody z wodociągu gminnego, wywozu nieczystości i odbioru odpadów komunalnych,
17) rozliczanie kierowców ze zużytego paliwa zgodnie z miesięczną kartą drogową pojazdu samochodowego i sprzętu silnikowego,
18) obsługa finansowo-księgowa szkół (placówek oświatowych),
19) prowadzenie spraw PFRON-u,
20) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz z Izbami i Urzędami Skarbowymi, a także innymi jednostkami kontroli finansowej,
21) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych,

2. Z zakresu gospodarki finansowej jednostki organizacyjnej Gminy:

1) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości jednostki organizacyjnej Gminy,
2) bieżące prowadzenie ewidencji księgowej zapewniającej prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie będące w posiadaniu jednostki,
3) prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
4) prowadzenie sprawozdawczości finansowej jednostki organizacyjnej Gminy,
5) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
6) ustalanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania oraz kontroli dokumentów,
7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu jednostek,
8) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostki,
9) terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłata zobowiązań,
10) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu będących w dyspozycji jednostki,
11) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
12) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości,
13) współpraca z komórkami Urzędu w zakresie wykonania planu finansowego jednostki,
14) dokonywanie rozliczeń sołtysów i nadzór w tym zakresie.
15) prowadzenie całokształtu spraw związanych z inwentaryzacją.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-05 10:36:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-05 12:37:13
  • Liczba odsłon: 485
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910418]

przewiń do góry