Do zadań samodzielnego stanowiska d/s zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej należy:

1. Z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

1) wykonywanie zadań w zakresie obronności związanych z podwyższaniem gotowości obronnej Państwa, a także koordynowanie ich realizacji,
2) kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy w zakresie:
a) planowania działalności odnośnie realizacji zadań obrony cywilnej,
b) przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej,
c) przygotowania i zapewnienia działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
d) opracowania planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
e) organizowanie szkolenia formacji obrony cywilnej oraz współudział w prowadzeniu szkolenia, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
f) kierowanie przygotowaniem ewakuacji i przyjmowania ludności oraz koordynowanie tych działań,
g) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej jednostkom organizacyjnym działającym na terenie Gminy,
h) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć do pełnej realizacji zadań,
i) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
j) planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu obrony cywilnej (prowadzenie magazynu OC),
k) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
3) tworzenie formacji obrony cywilnej,
4) współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi,
5) planowanie przygotowania ludności i mienia na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w ustawach,
6) nakładanie obowiązku wykonania świadczeń osobistych i wydawanie decyzji oraz wezwań na rzecz OC
7) przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych oraz wezwań,
8) organizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego wstawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny wydawanie decyzji o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera oraz wezwań,
9) prowadzenie spraw dotyczących stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

2. Z zakresu spraw obronnych:

1) planowanie i nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
2) doręczanie kart powołania w trybie akcji kurierskiej,
3) opracowywanie planu rozplakatowania obwieszczeń w związku z ogłoszeniem powszechnej mobilizacji,
4) przeprowadzenie czynności związanych z obowiązkiem rejestracji mężczyzn i kobiet na potrzeby powszechnego obowiązku obrony kraju (kwalifikacja wojskowa),
5) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny a także stosownych programów obronnych,
6) prowadzenie rozdzielnika obwieszczeń o powołaniu do czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji i wojny,
7) opracowywanie planu ochrony zabytków w przypadku konfliktu zbrojnego,
8) prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru,
9) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań placówek służby zdrowia na potrzeby obronne,
10) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
11) opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia Wójta.

3. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1) współdziałanie i nadzór w zakresie realizacji zadań statutowych w jednostkach OSP,
2) współdziałanie w planowaniu wydatków na cele utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, nadzorowaniu ich realizacji oraz sporządzanie okresowych analiz w tym zakresie,
3) przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji sprzętu w jednostkach OSP
4) współdziałanie w realizacji zapotrzebowań na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania oraz remontu sprzętu i obiektów,
5) współdziałanie w zakresie ubezpieczenia członków OSP, pojazdów pożarniczych i budynków,
6) przygotowanie i obsługa posiedzeń Zarządu Gminnego Związku OSP,
7) kierowanie osób funkcyjnych OSP na szkolenia z zakresu ochrony p.poż,
8) współdziałanie w zakresie nadzoru (kontroli) nad działalnością bojową OSP w przeprowadzaniu ćwiczeń i zawodów pożarniczych,
9) obsługa zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych w OSP,
10) prowadzenie działalności propagandowej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa p. pożarowego i zmniejszenia zagrożenia pożarowego,
11) współdziałanie w sprawowaniu nadzoru nad ochroną p. pożarową w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych (poprzez kontrolę tych jednostek i wydawanie zaleceń).
12) dbałość i nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i P. Poż w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych (w tym wprowadzenie spraw wypadków przy pracy, szkolenie pracowników).

4. Z zakresu zgromadzeń i zbiórek publicznych:

1) udzielanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych,
2) wydawanie decyzji w sprawie imprez masowych.

5. Prowadzenie ewidencji zakupionego i zużytego paliwa – oleju opałowego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-05 10:37:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-05 11:29:47
  • Liczba odsłon: 436
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913844]

przewiń do góry