Do zadań stanowiska d/s zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami należy:

1. Z zakresu zamówień publicznych:

1) nadzór nad organizowaniem i prawidłowym przebiegiem przetargów na zamówienia publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
2) zatwierdzanie przygotowywanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zgodności proceduralnych, wynikających z obowiązujących przepisów,
3) akceptacja wymaganych prawem dokumentów właściwych dla prowadzonego postępowania,
4) przedkładanie Wójtowi propozycji wynikających z badania i oceny ofert.
5) przeprowadzanie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, wraz z wyborem wykonawcy, o ile wójt nie zarządzi inaczej
6) przygotowywanie projektów unormowań wewnętrznych (regulamin o udzielenie zamówienia, regulamin zamówień publicznych).
7) prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi odnośnie wykonawstwa projektów, robót i nadzoru inwestycyjnego i innych (np. projekty techniczne),
8) opracowywanie specyfikacji (SIWZ) istotnych warunków zamówienia,
9) przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w trybach przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
10) przygotowywanie materiałów do postępowań o zamówienie publiczne w trybach nieprzetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
11) przygotowywanie materiałów do rozpatrzenia protestów,
12) zawieszanie postępowania o udzielenie zamówień,
13) przygotowywanie umów w zamówieniach publicznych,
14) wykaz udzielonych zamówień w danym roku dla Urzędu Zamówień Publicznych

2. Z zakresu obsługi nieruchomości:

1) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
2) nazewnictwo ulic i placów,
3) przygotowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do regulacji stanów prawnych nieruchomości,
4) prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości,
5) zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości,
6) wnioskowanie o ujawnienia w księdze wieczystej praw gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi,
7) ustalanie odszkodowań za przejęte grunty pod drogi i ustalanie opłat adiacenckich,
8) scalenie i podział nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele inne niż rolne i leśne,
9) ustalanie opłat lub odszkodowań w związku z uchwaleniem lub zmianą przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
10) scalenie i wymiana gruntów rolnych i leśnych,
11) występowanie do Sądu o unieważnienie umowy nabycia nieruchomości przez cudzoziemców wbrew przepisom ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
12) prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
13) przygotowanie dokumentacji w sprawach komunalizacji gruntów rolnych na rzecz Gminy.

3. z zakresu gospodarowania nieruchomościami:

1) tworzenie zasobów nieruchomości Gminy (nabywanie i zamiana),
2) przygotowanie i wprowadzanie nieruchomości do obrotu (sprzedaż, wieczyste użytkowanie, dzierżawa, służebności, użyczenia, zarząd),
3) naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania,
4) wnioskowanie o ustalanie opłat z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
5) wykonywanie prawa pierwokupu,
6) prowadzenie wszystkich spraw związanych z komunalizacją.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-05 10:38:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-05 11:37:47
  • Liczba odsłon: 453
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910445]

przewiń do góry