Stanowienie Aktów Prawa Miejscowego


Gmina ma prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

- wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

- organizacji urzędów i instytucji gminnych,

- zasad zarządu mieniem gminy,

- zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.


W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały

W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt, w formie zarządzenia.

Zarządzenie o którym mowa  wcześniej , podlega zatwierdzeniu na najbliższej Sesji Rady Gminy. Traci moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.

W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada Gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Gminy podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu w miejscu przeznaczonym do tego celu, w godzinach pracy Urzędu.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 i z 2001r. Nr 46, poz. 499).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-23 22:57:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-16 12:18:12
  • Liczba odsłon: 2025
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913768]

przewiń do góry