Referat Finansowy. (FN)

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) Kierownik Referatu - obecnie pełni tę funkcję Skarbnik Gminy

Agnieszka Szaraniec

tel.048 621-71-05 w.218

2) Stanowisko d/s Księgowości Budżetowej

 

tel.048 621-71-05 w.211  

 

 

 

       Do Zadań Stanowiska d/s Księgowości Budżetowej Należy:  

 

1)       Prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów i wydatków budżetowych wg. działów rozdziałów i paragrafów,

2)       Prowadzenie urządzeń księgowych umożliwiających bieżącą kontrolę wpływów z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali,

3)       Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń osób wykonujących pracę na zlecenie , umowę o dzieło, w celu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy,

4)       Zgłaszanie do ZUS-u osób podejmujących pracę na zlecenie Urzędu Gminy,

5)       Obsługa księgowa prowadzonych inwestycji,

6)       Sporządzanie sprawozdań budżetowych i statystycznych,

7)       Współpraca ze stanowiskiem   ds. księgowości podatkowej   w zakresie uzgadniania wpływów podatkowych,

8)       Inne prace zlecone przez Kierownictwo Urzędu.

 

 

Anna Piętka

tel.048 621-71-05 w.211

   

 

      1)       Prowadzenie księgowości jednostki i pozabudżetowej,   w tym dekretowanie,

2)       Przygotowywanie danych do sprawozdawczości budżetowej i statystyki,

3)       Rozliczanie kierowców z zakupionego paliwa,

4)       Prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

5)       Rozliczanie opłaty targowej i świadectw miejsca   pochodzenia zwierząt,

6)       Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo Urzędu.

 

 

 

 

 

3) Stanowisko d/s    K sięgowości Podatkowej i Budżetowej

 

Małgorzata Kocyk

tel.048 621-71-05 w.217

 

 

   Do Zadań Samodzielnego Stanowiska d/s Księgowości Podatkowej i Budżetowej Należy:  

 

1)       Prowadzenie całości spraw w zakresie księgowości podatkowej w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych,

2)       Egzekucja zobowiązań pieniężnych, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, sporządzanie wniosków o wpis hipoteczny,

3)       Dokonywanie rozliczeń sołtysów sołtysów zainkasowanej gotówki,

4)       Wykonywanie   czynności związanych z naliczaniem i wypłatą prowizji z tytułu inkasa,

5)       Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

6)       Wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych,

7)       Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo Urzędu.

 

8) Dekretowanie dowodów księgowych. 

 

 

 

 

Monika Kwiatkowska

tel.048 621-71-05 w.217

 

 

 

1)       Prowadzenie całokształtu działań w zakresie księgowości podatkowej w podatku rolnym od osób fizycznych ( księgowanie, egzekucja),

 

2)       Prowadzenie całokształtu działań w zakresie księgowości podatkowej w podatku od środków transportowych i od posiadania psów (wymiar,   księgowanie, egzekucja),

 

3)       Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo Urzędu.

 

 

 

 

4) Stanowisko d/s Wymiaru Podatków

Małgorzata Marchewka

tel.048-621-71-05 w.35

 

Do Zadań Stanowiska d/s Wymiaru Podatków  Należy:

 

1)       Zbieranie materiałów informacyjnych od osób fizycznych, prawnych do wymiaru:

– podatku rolnego,

- podatku leśnego,

- podatku od nieruchomości,

2)       Aktualizacja danych dotyczących zmiany tytułu własności, powierzchni gruntów gospodarstw rolnych i nieruchomości,

3)       Wymiar i wydawanie decyzji w sprawie zobowiązań pieniężnych,

4)       Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów zobowiązań pieniężnych, podatków,

5)       Kompletowanie podań i odwołań w zakresie:

  - umorzeń,

  - odroczeń,

  - zaniechania poboru,

  - udzielenia ulg.

6) Prowadzenie ewidencji podań i odwołań,

7) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

8) Współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, GUS-em,

9) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo Urzędu.

 

 

5) Stanowisko d/s   Rachuby Płac i Rozliczeń z ZUS

 

Małgorzata Wachnik

tel.048 621-71-05 w.208

 

 

     Do Zadań Stanowiska d/s Rachuby Płac i Rozliczeń z ZUS Należy :

 

1)       Prowadzenie całości spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych – sporządzanie list płac, dokonywanie rozliczeń   

       z ZUS-em i Urzędem Skarbowym, prowadzenie kart wynagrodzeń,

 

2)       Ścisła współpraca z ZUS-em w zakresie sporządzania i przekazywania niezbędnej dokumentacji celem ustalenia kapitału początkowego,

 

3)       Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo Urzędu.

 

6) Stanowisko d/s. Finansowych   i Oświatowych

Marzena Kowalska

tel. 048 621-71-05 w.208

Do Zadań Stanowiska d/s Finansowych i Oświatowych Należy:

 

1)       Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie obsługi finansowej   szkół,

2)       Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty i Karta Nauczyciela,

3)       Realizacja zadań związanych z prowadzeniem placówek oświatowych,

4)       Realizacja zadań związanych z upowszechnianiem kultury, turystyki i kultury fizycznej,

5)       Realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji   zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – sporządzanie i przekazywanie stosownych informacji i deklaracji do PERON ( dot. Urzędu i jednostek organizacyjnych)

6)       Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo Urzędu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Do zadań Referatu Finansowego, którego działalnością kieruje Skarbnik Gminy, należy w szczególności:

1) opracowanie projektu budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie i nadzór nad jego realizacją,

2) przygotowanie projektów uchwał dotyczących opłat lokalnych i podatków, prowadzenie kontroli w tym zakresie,

3) nadzór i kontrola działalności finansowej w podległych jednostkach organizacyjnych,

4) sprawozdawczość z wykonania budżetu gminy, sporządzenie bilansu organu i jednostek, sprawozdawczość finansowa,

5) ewidencja środków trwałych Gminy i Urzędu,

6) wypłata dodatków mieszkaniowych,

7) rozliczanie przyznanych dotacji,

8) współpraca z bankami i jednostkami finansującymi inwestycje,

9) współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie podatków, z ZUS-em w zakresie ubezpieczeń pracowniczych oraz Regionalną Izbą Obrachunkową,

10) dekretacja i księgowanie analityczne i syntetyczne:

- dochodów,

- wydatków,

- inwestycji.

11) ewidencja druków ścisłego zarachowania:

- czeków,

- kwestionariuszy przychodowych i rozchodowych,

- innych uznanych za druki ścisłego zarachowania określonych w instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Magnuszew

12) fakturowanie i rozliczanie VAT,

13) zbieranie materiałów informacyjnych od osób fizycznych i prawnych do wymiaru:

- podatku rolnego,

- podatku leśnego,

- podatku od nieruchomości,

- podatku od posiadania psów.

14) aktualizacja danych dotyczących zmiany tytułu własności, powierzchni gruntów gospodarstw rolnych i nieruchomości,

15) wymiar i wydawanie decyzji w sprawie zobowiązań pieniężnych,

16) współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównym Urzędem Statystycznym,

17) prowadzenie rejestrów odpisów i przepisów zobowiązań pieniężnych, podatków

18) kompletowanie podań i odwołań w zakresie:

- umorzeń,

- odroczeń,

- zaniechania poboru,

- udzielanie ulg ustawowych w podatku rolnym.

19) prowadzenie ewidencji podań i odwołań,

20) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz posiadanych zaległościach,

21) ewidencja należności nieprzypisanych,

22) egzekucja zobowiązań pieniężnych, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, sporządzanie wniosków o wpis hipoteczny,

23) przyjmowanie wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych oraz innych należności,

24) prowadzenie spraw dotyczących wypłaty wynagrodzeń, sporządzanie list płac,

25) rozliczanie inwestycji gminnych,

26) prowadzenie obsługi finansowo księgowej jednostek organizacyjnych gminy,

27) realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela,

28)realizacja zadań związanych z prowadzeniem placówek szkolnych i przedszkola,

29)realizacja zadań związanych z upowszechnianiem kultury, turystyki, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-28 13:40:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-17 20:04:42
  • Liczba odsłon: 2173
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1557620]

przewiń do góry