Zarządzenie Nr 1/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 4 stycznia 2021r.

w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych na 2021 rok.


Zarządzenie Nr 2/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 4 stycznia 2021r.

w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst na 2021 rok.

 

Zarządzenie Nr 3/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 15 stycznia 2021r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie


Zarządzenie Nr 4/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 25 stycznia 2021r.

w sprawie: powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021)


Zarządzenie Nr 5/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2021r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie


Zarządzenie Nr 6/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2021r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Nr 7/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2021r.

w sprawie: przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Magnuszew za 2020 rok.


Zarządzenie Nr 8/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2021r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Magnuszew do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania zmian w planach finansowych.


Zarządzenie Nr 9/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 01 lutego 2021r.

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenia dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie wyłącznie w formie elektronicznej

 

Zarządzenie Nr 10/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 10 lutego 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 11/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 15 lutego 2021r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Magnuszew w 2021 roku i do korekty deklaracji VAT za 2020 rok.


Zarządzenie Nr 12/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 16 lutego 2021r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Magnuszew na realizację zadań z zakresu wspierani i rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew na 2021 rok.

 

Zarządzenie Nr 13/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 25 lutego 2021r.

w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Magnuszew na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych

 

Zarządzenie Nr 14/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 25 lutego 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 15/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2021r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Magnuszew oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego na rok 2021.


Zarządzenie Nr 16/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 3 marca 2021r.

w sprawie powołania komisji w celu opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew.

 

Zarządzenie Nr 17/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 marca 2021r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie

 

Zarządzenie Nr 18/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 marca 2021r.

zmieniające Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu pod nazwą "Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew" objętego umową o dofinansowanie nr RPOMA.10.01.01-14-b895/18-00

 

Zarządzenie Nr 19/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 marca 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 20/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 marca 2021r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego dla wydzielonych rachunków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2021 rok.

 

Zarządzenie Nr 21/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 marca 2021r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.


Zarządzenie Nr 22/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 marca 2021r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej oraz ustalenia jej składu osobowego.

 

Zarządzenie Nr 23/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 marca 2021r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się 
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Nr 24/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 marca 2021r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za 2020 rok 

 

Zarządzenie Nr 25/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 2 kwietnia 2021r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru dostaw w częściach dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych składających się na zadanie pn. Zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia w ramach projektu- „Umiem, mogę i chcę więcej - podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zarządzenie Nr 26/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 6 kwietnia 2021r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie.

 

Zarządzenie Nr 27/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 9 kwietnia 2021r.

zmieniające Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 28/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 29/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości na okres do 4 lat oraz składu komisji na przeprowadzenie przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Magnuszew.

 

Zarządzenie Nr 30/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2021 rok.


Zarządzenie Nr 31/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 32/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w miesiącu - maj 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 33/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej.

 

Zarządzenie Nr 34/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 35/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót.
 

Zarządzenie Nr 36/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru dostaw w częściach dotyczących zakupu oprogramowania oraz zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego  składających się na zadanie pn. Zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia w ramach projektu „Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zarządzenie Nr 37/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Gminnym Żłobku "Maguś" w Magnuszewie

 

Zarządzenie Nr 38/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót.


Zarządzenie Nr 39/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Magnuszew

 

Zarządzenie Nr 40/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Magnuszew za 2020 rok.

 

Zarządzenie Nr 41/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.

 

Zarządzenie Nr 42/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania naboru na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Gminnym Żłobku "Magus" w Magnuszewie

 

Zarządzenie Nr 43/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 44/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie

 

Zarządzenie Nr 45/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie

 

Zarządzenie Nr 46/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 47/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie.

 

Zarządzenie Nr 48/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie za 2020 rok.


Zarządzenie Nr 49/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 50/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021-2029.


Zarządzenie Nr 51/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 52/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie
 

Zarządzenie Nr 53/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 07 lipca 2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 54/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 7 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w Urzędzie Gminy w Magnuszewie.


Zarządzenie Nr 55/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy.


Zarządzenie Nr 56/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły, księgi uczniów oraz księgi wychowanków wyłącznie w formie elektronicznej.


Zarządzenie Nr 57/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 58/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 lipca 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 52/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie


Zarządzenie Nr 59/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 60/2021
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-10 12:46:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-27 14:03:38
  • Liczba odsłon: 1142
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1557511]

przewiń do góry