BUDŻET

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. 

Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, a opracowanie budżetu do wyłącznej kompetencji wójta. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami wójt przedkłada radzie gminy.

Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada gminy.

W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego .

Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej  uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-16 15:29:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Szaraniec Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-02 09:37:39
  • Liczba odsłon: 8282
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910463]

przewiń do góry