Zobacz podgałęzie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Adres:
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew

Kontakt:
tel. 48 621 71 05
48 621 70 25
48 621 70 85


gops@magnuszew.pl


p.o. Kierownika:
Edyta Figlewicz

EdytaFiglewicz@magnuszew.pl


Pracownicy Socjalni:
Hanna Suszka
Marianna Turek
Jolanta Ławicka


Księgowy:

Anna Stępień

AnnaStepien@magnuszew.pl


Godziny pracy:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 17.00
- wtorek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 14.00

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:
 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodowa, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.


Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
Świadczenia pomocy społecznej są udzielanie na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pomocy społecznej powinny jednocześnie spełniać dwa kryteria:

KRYTERIUM DOCHODOWE - określone w przepisach jako dochód na osobę lub osobę w rodzinie, obliczane dla każdego gospodarstwa, uzależnione od ilości osób w rodzinie. Jeżeli osoba lub rodzina nie posiada obliczonego dochodu, pomocy udziela się z powodu ubóstwa.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza:
- na osobę samotnie gospodarującą - 461 zł
- na pierwszą osobę w rodzinie - 418 zł,
- na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 294 zł,
- na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 210 zł.

Podane wyżej wysokości dochodów, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2002r, zmieniają się w ciągu roku i są ogłaszane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w "Monitorze Polskim".
W niektórych przypadkach kryterium dochodowe nie ma zastosowania.

KRYTERIUM DYSFUNKCJI - okoliczności, z powodu których udziela się pomocy społecznej (wystarczy wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych okoliczności):
- sieroctwa
- bezdomności
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- alkoholizmu lub narkomanii
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Pomocy udziela się w różnych formach , należą do nich w szczególności:

 • usługi opiekuńcze , w tym specjalistyczne
  Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
  Do kompetencji Rady Gminy należy określanie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  Usługi opiekuńcze mogą być również świadczone również w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 • pomoc rzeczowa
  Realizowana poprzez udzielanie posiłku , niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej.  Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
  Pomoc  przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
 • pomoc finansowa
  Realizowana w postaci świadczeń pieniężnych (zasiłki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ).
 • pomoc w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego
  Osobom i rodzinom udziela się (niezależnie od sytuacji dochodowej) pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego. Osobom i rodzinom może zostać również udzielona pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

Rodzaje świadczeń pieniężnych
Świadczenia pieniężne, to w szczególności:

 • Zasiłek celowy
  W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osobie i rodzinie może zostać przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie, w części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, pogrzebu.
  Może zostać również przyznany osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Świadczenie to może być przyznane zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej.
  Zasiłek celowy może być również przyznany w formie biletu kredytowanego.
 • Zasiłek okresowy
  Może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na:
  - długotrwałą chorobę,
  - niepełnosprawność,
  - brak możliwości zatrudnienia,
  - brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny,
  - brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Bezzwrotny specjalny zasiłek okresowy lub celowy
  Może być przyznany, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego.
 • Gwarantowany zasiłek okresowy
  Przysługuje osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pobieranego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z powodu upływu okresu jego pobierania, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, jeżeli w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia z zastrzeżeniem ust. 4d ustawy. Prawo do gwarantowanego zasiłku okresowego nie przysługuje w przypadku upływu okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, do którego osoba uprawniona nabyła prawo w wyniku zaliczenia okresu pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego. Zasiłek przysługuje, jeżeli osoba uprawniona wystąpiła z wnioskiem o jego wypłatę nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, lub 30 dni od dnia otrzymania decyzji urzędu pracy o ustaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
 • Zasiłek stały
  Zasiłek stały przysługuje osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym, jeżeli dochód rodziny nie przekracza półtorakrotności kryterium dochodowego, a dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz z określonymi wskazaniami.
  Zasiłek stały nie przysługuje osobie, której dziecko przebywa w całodobowym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu i osobie otrzymującej zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne.
 • Zasiłek stały wyrównawczy
  Przysługuje osobie pełnoletniej:
  1) samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego,
  2) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego.

 

Ośrodek realizuje również inne świadczenia, w tym:

 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne
  Świadczenie polegające na opłacaniu w określonych sytuacjach składek na ubezpieczenia społeczne za określone osoby, jeżeli osoby te nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów lub otrzymują emeryturę lub rentę, dzięki czemu osoby te uzyskają w przyszłości prawo do emerytury lub renty.
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
  Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz innych osób, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 1997r. Nr 28, poz.153, z późn.zm.).
 • ustalanie uprawnień i realizacja zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
  Osobom, którym te zasiłki nie są wypłacane przez pracodawców, jednostki organizacyjne lub organy - stosownie do art.20 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998r. Nr 102, poz.651, z późn.zm).

Kryteria, formy i tryb udzielania pomocy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998r. w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów (Dz.U. Nr 53, poz.334, z późn.zm.)

PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ
Przyznanie świadczeń następuje w drodze decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji.
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.
Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin
W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad rodzinny (środowiskowy) może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Oddział w Radomiu , ul. Żeromskiego 53, za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

***********************************************************************

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

OD 01 MAJA 2004 r.

 

 

W dniu 30.12.2003 r. opublikowano nową ustawę o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.Nr 228 poz.2255 ) . Wchodzi ona w życie od 01 maja 2004 roku. Ustawa ta radykalnie zmienia polski system pomocy rodzinie.

Świadczenia rodzinne podzielono na dwie podstawowe grupy.

I.                     ZASIŁEK RODZINNY i 7 tzw. dodatków przysługujących w określonych sytuacjach życiowych i losowych.

Są to dodatki:

1.       z tytułu urodzenia dziecka – 500 zł, jednorazowo,

2.       z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie, przez 24 miesiące na 1 dziecko, 36 miesięcy nad więcej niż 1 dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesiące nad dzieckiem niepełnosprawnym,,

3.       z tytułu samotnego wychowywania dziecka   i utraty   prawa do zasiłku dla bezrobotnych -   400 zł miesięcznie przez okres 3 lat ale nie dłużej   niż do ukończenia   przez dziecko 7 lat,

4.       dodatek alimentacyjny – 170 zł na dziecko, na niepełnosprawne dziecko – 250 zł, mogą go otrzymać osoby otrzymujące aktualnie alimenty z Funduszu Alimentacyjnego, osoby pozostające w separacji, rozwiedzione, panny, kawalerowie nie wychowujący dzieci z ojcem lub matką dziecka,

5.       dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka – 50 zł   na dziecko do 5 roku życia, 70 zł ,do 24 roku życia,

6.       dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – we wrześniu 90 zł na dziecko,

7.       dodatek   z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania       ( mieszkanie w bursie , internacie – czasowy meldunek ) przez 10 miesięcy – 80 zł m-nie lub na dojazd do szkoły – 40 zł. m-nie.

Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał na dzieci:

1). Do 18 roku życia,

2). Do 21 roku życia na dziecko uczące się,

3). Do 24 roku, jeśli ma orzeczenie o niepełnosprawności ( umiarkowany lub znaczny stopień ) jeżeli kontynuuje naukę.

                        Wysokość zasiłku w okresie od 01.05.04 do 31.08.05 r. wynosi:

                        - na 1 i 2 dziecko – 43 zł m-nie.

                        - na 3 dziecko – 53 zł m-nie.

                        - na 4 i kolejne dziecko – 63 zł m-nie.

II.                 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE.

- zasiłek pielęgnacyjny , przysługuje osobie, która ukończyła   75 lat, na dziecko niepełnosprawne, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  - świadczenie pielęgnacyjne ( do 30.04.2004 t. – zasiłek stały z pomocy społecznej ).

 

Aby uzyskać prawo do tych świadczeń należy spełnić kryterium dochodowe tj.   na 1 osobę w rodzinie nie może on przekroczyć 504 zł netto miesięcznie, a gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 583 zł netto miesięcznie na osobę. Z gospodarstwa rolnego za 1 ha przeliczeniowy dochód – 525 zł miesięcznie.

 

Jedynym świadczeniem , które będzie przysługiwało bez względu na dochód pozostaje zasiłek pielęgnacyjny – tylko orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-26 15:10:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-06 16:47:06
 • Liczba odsłon: 4508
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913692]

przewiń do góry