Uchwała Nr XXXI/190/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXXI/191/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXXI/192/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXXI/193/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXXI/194/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.


Uchwała Nr XXXI/195/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rolno-Przemysłowej i Ochrony Środowiska.


Uchwała Nr XXXI/196/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.


Uchwała Nr XXXI/197/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.


Uchwała Nr XXXI/198/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.


Uchwała Nr XXXI/199/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.


Uchwała Nr XXXI/200/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.


Uchwała Nr XXXI/201/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXXI/202/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXXII/203/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew


Uchwała Nr XXXII/204/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Magnuszewie przy ul. Partyzantów


Uchwała Nr XXXII/205/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Magnuszew
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Uchwała Nr XXXII/206/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020


Uchwała Nr XXXII/207/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/107/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Magnuszew, zaliczanym do sektora finansów publicznych.


Uchwała Nr XXXII/208/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 4 lat 


Uchwała Nr XXXII/209/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025


Uchwała Nr XXXII/210/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji


Uchwała Nr XXXII/211/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji


Uchwała Nr XXXII/212/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów


Uchwała Nr XXXII/213/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej


Uchwała Nr XXXII/214/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Uchwała Nr XXXII/215/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury.


Uchwała Nr XXXII/216/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021


Uchwała Nr XXXII/217/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie określenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta


Uchwała Nr XXXII/218/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021 - 2029


Uchwała Nr XXXII/219/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.


Uchwała Nr XXXII/220/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu  pt. ,,Żłobek Gminny ,,Maguś”- szansą na aktywność zawodową rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3,  Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.


Uchwała Nr XXXIII/221/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Magnuszew w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu


Uchwała Nr XXXIII/222/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania obowiązującej w 2021 roku oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


Uchwała Nr XXXIII/223/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie wraz z odpowiedzią na skargę.


Uchwała Nr XXXIII/224/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji


Uchwała Nr XXXIII/225/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży gastronomicznej na terenie Gminy Magnuszew i zwrotu tej opłaty.


Uchwała Nr XXXIII/226/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.


Uchwała Nr XXXIV/227/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 dla Gminy Magnuszew


Uchwała Nr XXXIV/228/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.

 

Uchwała Nr XXXV/229/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew wotum zaufania.


Uchwała Nr XXXV/230/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Magnuszew z wykonania budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego.


Uchwała Nr XXXV/231/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.


Uchwała Nr XXXV/232/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2021 rok


Uchwała Nr XXXV/233/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021 - 2029


Uchwała Nr XXXV/234/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 

Uchwała Nr XXXVI/235/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 lipca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/197/21 Rady Gminy Magnuszew z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.


Uchwała Nr XXXVI/236/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie: uzupełnienia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Magnuszew w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.


Uchwała Nr XXXVI/237/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego


Uchwała Nr XXXVI/238/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Magnuszew w roku szkolnym 2021/2022


Uchwała Nr XXXVI/239/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego Kozienicach wraz z odpowiedzią na skargę.


Uchwała Nr XXXVI/240/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Kozienicach wraz z odpowiedzią na skargę.


Uchwała Nr XXXVI/241/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021 - 2029


Uchwała Nr XXXVI/242/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 

Uchwała Nr XXXVII/243/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Magnuszew


Uchwała Nr XXXVII/244/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr XXXVII/245/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021 - 2029


Uchwała Nr XXXVII/246/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.


Uchwała Nr XXXVIII/247/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 7 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Magnuszew - Ryczywół.


Uchwała Nr XXXIX/248/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/175/2020 Rady Gminy Magnuszew z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Magnuszewie oraz nadania mu statutu.


Uchwała Nr XXXIX/249/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego


Uchwała Nr XXXIX/250/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2020 roku i określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok


Uchwała Nr XXXIX/251/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Magnuszew


Uchwała Nr XXXIX/252/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021 - 2029


Uchwała Nr XXXIX/253/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.


Uchwała Nr XL/254/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.


Uchwała Nr XL/255/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021


Uchwała Nr XL/256/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021 - 2029


Uchwała Nr XL/257/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.


Uchwała Nr XLI/258/21 - uchwała uchylona
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Uchwała nr XLI/259/21 - uchwała uchylona
Rady Gminy Magnuszew 
z dnia 8 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


Uchwała Nr XLII/260/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Uchwała Nr XLII/261/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 13 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr XL/254/21 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 

Uchwała Nr XLIII/262/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


Uchwała Nr XLIII/263/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej


Uchwała Nr XLIII/264/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Magnuszew


Uchwała Nr XLIII/265/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021 - 2029


Uchwała Nr XLIII/266/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.


Uchwała Nr XLIII/267/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022 - 2029


Uchwała Budżetowa na rok 2022
Gminy Magnuszew
Nr XLIII/268/21
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-21 21:01:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-14 10:34:23
  • Liczba odsłon: 2652
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913821]

przewiń do góry