UCHWAŁA NR V/192/10
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 21 stycznia 2010 r.


w sprawie: przyjęcia rocznego planu współpracy gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.UCHWAŁA NR V/193/10
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 21 stycznia 2010 r.


w sprawie: przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2009 roku i określenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010 rok.UCHWAŁA NR V/194/10
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 21 stycznia 2010 r.


w sprawie: przyjęcie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz Regulaminu dofinansowywania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.


regulamin dofinansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest


wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbestUCHWAŁA NR V/195/10
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 21 stycznia 2010 r.


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.UCHWAŁA NR V/196/10
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 21 stycznia 2010 r.


w sprawie: Przystąpienia Gminy Magnuszew do realizacji projektu w ramach Pod działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.UCHWAŁA NR V/197/10
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 21 stycznia 2010 r.


w sprawie: określenie warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikacyjnego na obszarze Gminy Magnuszew.UCHWAŁA NR V/198/10
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 21 stycznia 2010 r.


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.UCHWAŁA NR V/199/10
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 21 stycznia 2010 r.


w sprawie: zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w BOŚ S.A.UCHWAŁA NR V/200/10
Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 21 stycznia 2010 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010.UCHWAŁA NR V/201/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 26 lutego 2010 r.


w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu.UCHWAŁA NR V/202/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 26 lutego 2010 r.


w sprawie: wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz. U. Z dnia 30 grudnia 2008r.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 (Dz. U. Z dnia 29 grudnia 2007 r.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 (Dz. U. Z dnia 28 grudnia 2006 r.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 (Dz. U. Z dnia 30 grudnia 2005 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 (Dz. U. Z dnia 31 grudnia 2004 r.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi ustawami.UCHWAŁA NR V/203/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 26 lutego 2010 r.


w sprawie: nabycia nieruchomości.UCHWAŁA NR V/204/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 26 lutego 2010 r.


w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.


załącznik nr 1 , załącznik nr 2UCHWAŁA NR V/205/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 26 lutego 2010 r.


w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.


załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3 , załącznik nr 4UCHWAŁA NR V/206/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 26 lutego 2010 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr V/198/10 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z BOŚ S.A.UCHWAŁA NR V/207/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 26 lutego 2010 r.


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.UCHWAŁA NR V/208/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 12 kwietnia 2010 r.

w sprawie: wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz. U z dnia 28 grudnia 2009 r. Nr 222 poz. 1756), z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego oraz innymi ustawami.UCHWAŁA NR V/209/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 20 kwietnia 2010 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Magnuszew.UCHWAŁA NR V/210/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 20 kwietnia 2010 r.

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Magnuszew pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Dobieszyn za ochronne.UCHWAŁA NR V/211/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 20 kwietnia 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010UCHWAŁA NR V/212/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie: wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienie Ministra Finansów z dnia 06.05.2010 roku nr ST5/0341/126/KBM/10/5057 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2010 r. nr ST5/0341/12a/KBM/10/4187 o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego toczącego się w sprawie zwrotu przez Gminę Magnuszew nienależnie uzyskanej kwoty oświatowej subwencji  ogólnej za rok 2009.UCHWAŁA NR V/213/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie: wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienie Ministra Finansów z dnia 07.05.2010 roku nr ST5/0341/4ol/KFI/10/4816 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2010 roku ST5/0341/4b/KFI/10/3202 o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego toczącego się w sprawie zwrotu przez Gminę Magnuszew nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2006.UCHWAŁA NR V/214/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie: wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienie Ministra Finansów z dnia 06.05.2010 roku nr ST5/0341/140k/KFI/09/10/4817 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 nr ST5/0341/140g/KFJ/09/10/3203 o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego toczącego się w sprawie zwrotu przez Gminę Magnuszew nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005.UCHWAŁA NR V/215/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego dotyczącej likwidacji komórek organizacyjnych Sp ZLOZ w Kozienicach.UCHWAŁA NR V/216/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Magnuszew, obejmujące działki nr ewid. 19, 20 i części działek nr ewid. 1/1 i 2 w obrębie Anielin – Kępa w gm. Magnuszew.UCHWAŁA NR V/217/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania obejmującego działki nr ewid. 19, 20 i części działek nr ewid. 1/1 i 2 w obrębie Anielin Kępa w gminie Magnuszew.UCHWAŁA NR V/218/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.UCHWAŁA NR V/219/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.UCHWAŁA NR V/220/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.


UCHWAŁA NR V/221/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej.


UCHWAŁA NR V/222/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.UCHWAŁA NR V/223/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia zmian w Planie Odnowy miejscowości Magnuszew na lata 2009 – 2016 przyjętym Uchwałą Rady Gminy w Magnuszewie nr 129/09 z dnia 24.02.2009.


UCHWAŁA NR V/224/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie: zbycia nieruchomości w Przewozie Tarnowskim.UCHWAŁA NR V/225/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie: zbycia nieruchomości w Bożówce.


UCHWAŁA NR V/226/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr V/84/03 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 października 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Magnuszew zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


UCHWAŁA NR V/227/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie: poparcia stanowiska Rady Powiatu Kozienickiego dotyczącego działań podejmowanych przez Grupę Kapitałową ENEA w Elektrowni Kozienice S.A. W Świerżach Górnych z dnia 12 maja 2010 r.UCHWAŁA NR V/228/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.UCHWAŁA NR V/229/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 29 sierpnia 2010 r.

w sprawie: wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. Nr ST5/0341/140g/KFJ/09/10/460 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. nr ST5/0341/140a/KFJ/09/8242 zobowiązującej Gminę Magnuszew do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty część oświatowej subwencji ogólnej za 2005 rok w wysokości 1 175 739 zł.UCHWAŁA NR V/230/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 29 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.


UCHWAŁA NR V/231/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 26 września 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.UCHWAŁA NR V/232/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 26 września 2010 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę nr V/195/10 z dnia 21.01.2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2010.UCHWAŁA NR V/233/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 23 października 2010 r.

w sprawie: zbycia nieruchomości w Przewozie Tarnowskim


UCHWAŁA NR V/234/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 23 października 2010 r.

w sprawie: zbycia nieruchomości w Bożówce


UCHWAŁA NR V/235/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 23 października 2010 r.

w sprawie: nie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w Kolonii Grabnowola gmina Głowaczów


UCHWAŁA NR V/236/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 23 października 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010


UCHWAŁA NR V/237/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 23 października 2010 r.

w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Mniszew na lata 2010 - 2017UCHWAŁA NR V/238/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 23 października 2010 r.

w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Trzebień na lata 2010 – 2017 oraz Planu Odnowy Miejscowości Rozniszew na lata 2010 - 2017UCHWAŁA NR V/239/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 11 listopada 2010 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010


UCHWAŁA NR V/240/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 11 listopada 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010UCHWAŁA NR VI/1/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew


UCHWAŁA NR VI/2/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Magnuszew


UCHWAŁA NR VI/3/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w Magnuszewie


UCHWAŁA NR VI/4/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie składu osobowego Komisji Rewiryjnej


UCHWAŁA NR VI/5/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie składu osobowego Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska


UCHWAŁA NR VI/6/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury


UCHWAŁA NR VI/7/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej


UCHWAŁA NR VI/8/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowo - Finansowej


UCHWAŁA NR VI/9/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rady Gminy


UCHWAŁA NR VI/10/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w składzie komisji


UCHWAŁA NR VI/11/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010


UCHWAŁA NR VI/12/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010


UCHWAŁA NR VI/13/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010


UCHWAŁA NR VI/14/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Magnuszew do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


UCHWAŁA NR VI/15/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Magnuszew


UCHWAŁA NR VI/16/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Magnuszew


UCHWAŁA NR VI/17/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Magnuszew w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania, "Puszcza Kozienicka" z siedzibą w Kozienicach


UCHWAŁA NR VI/18/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Magnuszew w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania, "Puszcza Kozienicka" z siedzibą w Kozienicach


UCHWAŁA NR VI/19/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010


Uchwała Budżetowa na rok 2011
Gminy Magnuszew
Nr VI/20/2010


z dnia 31 grudnia 2010 r.


Uchwala nr : RIO-R /29/11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie : opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu Gminy Magnuszew na lata 2011-2016.


Uchwala nr : RIO-R /30/11
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie : opinii o możliwości sfinansowania
deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2011 r.
Rady Gminy w Magnuszewie.


UCHWAŁA NR VI/21/10
Rady Gminy w Magnuszewie


z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-04 13:09:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-25 14:50:57
  • Liczba odsłon: 2225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913762]

przewiń do góry