Uchwała Nr VII/266/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027.


Uchwała Nr VII/267/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.


Uchwała Nr VII/268/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018.


Uchwała Nr VII/269/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2017.


Uchwała Nr VII/270/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.


Uchwała Nr VII/271/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze , oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.


Uchwała Nr VII/272/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Uchwała Nr VII/273/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.


Uchwała Nr VII/274/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/275/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 lutego2018 r.

w sprawie projektu organizacyjnego Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Magnuszewie na rok szkolny 2017/2018.


Uchwała Nr VII/276/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 lutego2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2018 rok.


Uchwała Nr VII/277/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 lutego2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/278/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 lutego2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/279/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 lutego2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/280/18

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 lutego2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.


Uchwała Nr VII/281/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Magnuszew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.


Uchwała Nr VII/282/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.


Uchwała Nr VII/283/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/284/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/285/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/286/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/287/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027.


Uchwała Nr VII/288/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.


Uchwała Nr VII/289/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie obwodów głosowania


Uchwała Nr VII/290/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie wzniesienia Pomnika Niepodległości w Magnuszewie.


Uchwała Nr VII/291/18

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Magnuszew”.


Uchwała Nr VII/292/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027.


Uchwała Nr VII/293/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.


Uchwała Nr VII/294/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Magnuszew


Uchwała Nr VII/295/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Magnuszew.


Uchwała Nr VII/296/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2017 roku i określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok.


Uchwała Nr VII/297/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Magnuszew z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego.


Uchwała Nr VII/298/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Magnuszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.


Uchwała Nr VII/299/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie.


Uchwała Nr VII/300/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew


Uchwała Nr VII/301/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew


Uchwała Nr VII/302/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/303/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.


Uchwała Nr VII/304/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/305/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie opracowania projektu nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Magnuszew oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.


Uchwała Nr VII/306/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.


Uchwała Nr VII/307/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027.


Uchwała Nr VII/308/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.


Uchwała Nr VII/309/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Magnuszew”.

Uchwała Nr VII/310/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 sierpnia 2018 r.

w sprawie w sprawie przyznania „Wyróżnienia”.

Uchwała Nr VII/311/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027.


Uchwała Nr VII/312/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.


Uchwała Nr VII/313/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/306/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.


Uchwała Nr VII/314/18

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Magnuszew do realizacji projektu „Nowoczesna Cyfrowa Gmina” w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi edukacyjne


Uchwała Nr VII/315/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.


Uchwała Nr VII/316/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.


Uchwała Nr VII/317/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego zatrudnionego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.


Uchwała Nr VII/318/18

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/319/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/320/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027.


Uchwała Nr VII/321/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.


Uchwała Nr VII/322/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr VII/244/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Anielinie.


Uchwała Nr VII/323/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Magnuszew i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.


Uchwała Nr VII/324/18

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie nadania tytułu – „Zasłużony dla Gminy Magnuszew”.


Uchwała Nr VII/325/18

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.


Uchwała Nr VIII/1/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VIII/2/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania na wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VIII/3/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VIII/4/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Magnuszew.


UCHWAŁA Nr VIII/5/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Magnuszew.


UCHWAŁA Nr VIII/6/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Magnuszew


UCHWAŁA Nr VIII/7/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


UCHWAŁA Nr VIII/8/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie Wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury.


UCHWAŁA Nr VIII/9/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie Wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.


UCHWAŁA Nr VIII/10/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie Wyboru Przewodniczącego Komisji Rolno-Przemysłowej i Ochrony Środowiska.


UCHWAŁA Nr VIII/11/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie Wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.


UCHWAŁA Nr VIII/12/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie Wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


UCHWAŁA Nr VIII/13/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.


UCHWAŁA Nr VIII/14/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury.


UCHWAŁA Nr VIII/15/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.


UCHWAŁA Nr VIII/16/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rolno-Przemysłowej i Ochrony Środowiska.


UCHWAŁA Nr VIII/17/18

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.


UCHWAŁA Nr VIII/18/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Uchwała Nr VIII/19/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 13 grudnia 2018r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.


Uchwała Nr VIII/20/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 13 grudnia 2018r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Uchwała Nr VIII/21/18
Rady Gminy  Magnuszew
z dnia 13 grudnia 2018r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone wsparcie  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Uchwała Nr VIII/22/18
Rady Gminy  Magnuszew
z dnia 13 grudnia 2018r.

w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.


Uchwała Nr VIII/23/18
Rady Gminy  Magnuszew
z dnia 13 grudnia 2018r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.


Uchwała Nr VIII/24/18
Rady Gminy  Magnuszew
z dnia 13 grudnia 2018r.

w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.


Uchwała Nr VIII/25/18
Rady Gminy  Magnuszew
z dnia 13 grudnia 2018r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Magnuszew w Zgromadzeniu „Związku Gmin Ziemi Kozienickiej”


Uchwała Nr VIII/26/18
Rady Gminy  Magnuszew
z dnia 13 grudnia 2018r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”


Uchwała Nr VIII/27/18

Rady Gminy  Magnuszew
z dnia 13 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.


Uchwała Nr VIII/28/18

Rady Gminy  Magnuszew
z dnia 13 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.


Uchwała Nr VIII/29/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr VII/323/18 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Magnuszew i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego


Uchwała Nr VIII/30/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029.


Uchwała Budżetowa na rok 2019
Gminy Magnuszew
Nr VIII/31/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2018 r.


Uchwała Nr VIII/32/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027.


Uchwała Nr VIII/33/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-30 12:12:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-08 16:10:11
  • Liczba odsłon: 3190
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913659]

przewiń do góry