Magnuszew 2019-07-29

 

 

Sporządzony na okoliczność zapytania ofertowego.

Zamawiający: Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew,

Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie renowacji podłogi w hali sportowej przy ZSiPO w Magnuszewie

Kwota przeznaczona na sfinansowanie – 38000zł

Termin otwarcia ofert : 29.07.2019r godz.1000

Termin wykonania zamówienia podstawowego  30.09.2019r .

Zgłoszono oferty:

1.      Usługi Remontowo-Budowlane „ROMRK” Marek Rochmiński, Warszawa, ul.Ostródzka 144E – cena brutto 31943,10złzł

2.      Studio Podłóg Drewnianych, warszawa, ul.Andrutowa 3H – 51081,90zł

3.      ALBATROS Zbigniew Martuszewski, Elbląg, ul.Kłoczowskiego 12a/24 – cena brutto – 32085,81zł

4.      Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz, Dzikowiec, ul.Kolbuszowska 27 – cena brutto 56063,40zł

5.      P.P_.H.U.Andrzej Komosiński, 37-620 Horyniec-Zdrój, ul.Kniaziewskiego 11 – cena brutto 65190,00złZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie renowacji podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych

w Magnuszewie


Zamawiający: Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew, ul. Saperów 24 upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Kamil Zieliński tel. 48 62 17 025   w. 213


Tryb zamówienia: uproszczone (pozaustawowe) zapytanie ofertowe.


Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie: www.ugmagnuszew.bip.org.pl


Przedmiot zamówienia : wykonanie renowacji podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie o pow. 530 m 2 . Prace będą polegały na: cyklinowaniu i lakierowaniu nawierzchni, montaż nowego cokołu, malowaniu linii sportowych z zastosowaniem materiałów trwałych, posiadających atest, dopuszczonych do stosowania w placówkach oświatowych.


Termin wykonania zamówienia: od   podpisania umowy do 30.09.2019r W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8 (sekretariat)
do dnia 2019-07-29 godz. 10:00.


Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem: „Oferta na wykonanie renowacji podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Magnuszewie w dniu 29 lipca 2019 r. o godzinie 10.00 pok. Nr 13.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania na swojej stronie: www.ugmagnuszew.bip.org.pl. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Magnuszew do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Magnuszew dnia: 2019-07-18

 

 

Wzór oferty –

 

Dnia ……………… .........

Pieczątka oferenta

O F E R T A

 

Gmina Magnuszew

ul. Saperów 24

26-910 Magnuszew

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie renowacji podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie , składam następującą ofertę:

Oferuj ę wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

Wartość brutto wykonania zadania …………………………..zł Słownie:……………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

-   wykonam zamówienie w terminie do dnia 30 września 2019r

-   posiadam niezbędne uprawnienia zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia

-   zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- udzielam 5–letniej gwarancji na wykonane roboty

- będę stosował materiały trwałe, posiadające atest, dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-18 11:25:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-29 14:21:32
  • Liczba odsłon: 1497
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1910493]

przewiń do góry