Magnuszew, 2018-02-19

ZP.271.1-ZO.2018

 

 

                  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                           

dot.: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Budowa Targowiska w Magnuszewie”

    Wójt Gminy Magnuszew informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  MC PROJEKT Marcin Chałdaś, 26-900 Kozienice, ul. Polna 20 – cena netto 15040,00zł, brutto 18499,20zł -  oferta najkorzystniejsza cenowa.

 

Zgłoszono oferty:

1.      Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk, Ryżki 67A, 21-400 Łuków  –cena netto,  brutto 23500,00zł

2.      KNK BUDOWNICTW Zbigniew Gajos, 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171 - cena cena netto 18536,59, brutto 22800,00zł

3.      Krzysztof Borek, Radom, ul.Mickiewicza 12/14 m 24 – cena netto 24630, cena brutto 29200,00zł

4.      Nadzorowanie, Projektowanie, Kosztorysowanie Robót Budowlanych Włodzimierz Letniowski, Kozieniceul.Konstytucji 3-go Maja 21/38 – cena netto, brutto 25000,00zł

5.      Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „SAN-WOD” inż.Adam Zięba, 26-600 Radom, ul.Andersa 7/92 – cena netto, brutto – 19000,00zł

6.      MC PROJEKT Marcin Chałdaś, 26-900 Kozienice, ul.Polna 20 – cena netto 15040,00zł, brutto 18499,20zł

7.      Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe MK, Mirosław Kowalski, ul.K.Pułaskiego 92A 05-510 Konstancjin Jeziorna – cena netto 19200,00, cena brutto 23616,00zł

8.      Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych MAR-INWEST mgr inż.Mariusz Krawczyk,08-400 Garwolin, ul.Moniuszki 24- cena netto 27000,00, cena brutto 33210,00zł

 

Przewiduje się podpisanie umowy w dniu  26 luty 2018r.


Magnuszew 2018-02-12

PROTOKÓŁ

Sporządzony na okoliczność przeprowadzenia postępowania w trybie zapytanie ofertowe.

Zamawiający:

Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew,

Przedmiotem zamówienia jest : pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Budowa Targowiska w Magnuszewie”

Kryterium: cena   - 100 %

Termin otwarcia ofert : 12.02.2018r godz.10 30

Termin wykonania zamówienia podstawowego   30.10.2018 .

Zgłoszono oferty:

1.        Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk, Ryżki 67A, 21-400 Łuków   –cena netto,   brutto 23500,00zł

2.        KNK BUDOWNICTW Zbigniew Gajos, 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171 - cena cena netto 18536,59, brutto 22800,00zł

3.        Krzysztof Borek, ul.Mickiewicza 12/14 m 24 – cena netto 24630, cena brutto 29200,00zł

4.        Nadzorowanie, Projektowanie, Kosztorysowanie Robót Budowlanych Włodzimierz Letniowski, ul.Konstytucji 3-go Maja 21/38 – cena netto, brutto 25000,00zł

5.        Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „SAN-WOD” inż.Adam Zięba, 26-600 Radom, ul.Andersa 7/92 – cena netto, brutto – 19000,00zł

6.        MC PROJEKT Marcin Chałdaś, 26-900 Kozienice, ul.Polna 20 – cena netto 15040,00zł, brutto 18499,20zł

7.        Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe MK, Mirosław Kowalski, ul.K.Pułaskiego 92A 05-510 Konstancjin Jeziorna – cena netto 19200,00, cena brutto 23616,00zł

8.        Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych MAR-INWEST mgr inż.Mariusz Krawczyk,08-400 Garwolin, ul.Moniuszki 24- cena netto 27000,00, cena brutto 33210,00zł

 zapytanie.pdf

Magnuszew 2018-02-01

ZP.271.2-ZO.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Budowa Targowiska w Magnuszewie”

  1. Nazwa i adres zamawiającego:   Gmina Magnuszew, 26-910 Magnuszew, ul.Saperów 24 REGON: 670223830, NIP: 812-19-14-938

2.Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j.t.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Budowa budynku portierni, pomieszczeń sanitarnych, wiat targowych o konstrukcji stalowej, placu z kostki brukowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia terenu. Szacunkowa wartość   zamówienia 2.000.000zł. Termin wykonania 30.10.2018r

4. Termin realizacji zamówienia: 30 listopad 2018r

5. Termin i miejsce składania ofert: Do dnia 12 luty 2018 r. godz.10.00   w sekretariacie Urzędu  Gminy w Magnuszewie, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew bądź wysłać na adres przetargi@magnuszew.pl  W przypadku składania ofert przez firmę kurierską bądź pocztową liczy się data wpływu do Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania ofert: Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie (wg załączonego wzoru), na której należy napisać „nadzór budowlany nad budową targowiska”

7. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się 12.02.2018 r, godz.10:30

Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z umową.

Załączniki:

Wzór oferty

 

 

 

Dnia………………  

Nazwa Wykonawcy..................................................................................

adres ..........................................................................

adres do korespondencji ...............................................................................

e-mail / fax. na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ...............................

O F E R T A

Gmina Magnuszew

ul.Saperów 24,

26-910 Magnuszew

 

Odpowiadając na zapytanie skierowane przez Gminę Magnuszewe, na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji planowanej inwestycji pt. „Budowa Targowiska w Magnuszewie”

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

Cenę netto ………………. Zł , Wartość brutto …………………………..zł Słownie:…………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że:

 

- posiadam niezbędne uprawnienia zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia

- zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 

 

Załącznik: kserokopia uprawnień

 

 

podpis osoby upoważnionej

do składającej ofertę

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malinowska Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-01 14:54:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 14:39:50
  • Liczba odsłon: 1428
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913690]

przewiń do góry