Uchwała Nr VII/28/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2014.


Uchwała Nr VII/29/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia opini dotyczącej umorzenia należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja Podatkowa.


Uchwała Nr VII/30/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Uchwała Nr VII/31/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.


Uchwała Nr VII/32/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015-2024.


Uchwała Nr VII/33/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.


Uchwała Nr VII/34/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2015 rok.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 5 lat.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Ołtarzew na terenie Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/39/2015 – uchwała nie została podjęta. 


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015 - 2024.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.


Uchwała Nr VII/44/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015.


Uchwała Nr VII/45/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2014 roku i określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok.


Uchwała Nr VII/46/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Magnuszew.


Uchwała Nr VII/47/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Osłonowego Gminy Magnuszew "Pomoc edukacyjna" w 2014 roku.


Uchwała Nr VII/48/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015 - 2024.


Uchwała Nr VII/49/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.


Uchwała Nr VII/50/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Głowaczów.Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: określenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew.Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązek określone dla stanowisk o różnych tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w jednostkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew. 


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie: przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015-2024.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Wójta Gminy Magnuszew z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew lata 2015-2024.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ew. 19, 20 i części działki nr ew. 1/1 i 2 w obrębie Anielin – Kępa w Gminie Magnuszew


Uchwała Nr VII/68/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/69/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr VI/113/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego stosowania odpadów elektrownianych, popiołów i żużli paleniskowych na terenie gminy Magnuszew..


Uchwała Nr VII/70/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.


Uchwała Nr VII/71/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należność pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.


Uchwała Nr VII/72/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie.


Uchwała Nr VII/73/2015

Rady Gminy Magnuszew
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015 - 2024.


Uchwała Nr VII/74/2015
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.


Uchwała Nr VII/75/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawię wyłączenia Przedszkola samorządowego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.


Uchwała Nr VII/76/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VI/234/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole (zespołach), oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionego w szkołach i i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.


Uchwała Nr VII/77/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015-2024.


Uchwała Nr VII/78/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.


Uchwała Nr VII/79/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.


Uchwała Nr VII/80/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 października2015 r.

w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.


Uchwała Nr VII/81/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 października2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015-2024.


Uchwała Nr VII/82/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 października2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.


Uchwała Nr VII/83/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015-2024.


Uchwała Nr VII/84/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.


Uchwała Nr VII/85/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat.


Uchwała Nr VII/86/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016-2024.


Uchwała Nr VII/87/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2016.


Uchwała Nr VII/88/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015-2024.


Uchwała Nr VII/89/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.


Uchwała Nr VII/90/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenie opłaty targowej na terenie Gminy Magnuszew.


Uchwała Nr VII/91/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/108/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.


Uchwała Nr VII/92/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat.


Uchwała Nr VII/93/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.


Uchwała Nr VII/94/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenie Diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Magnuszew na wsparcie z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Osi 10 Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014-2020.


Uchwała Nr VII/95/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiana uchwały Nr VI/107/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.


Uchwała Nr VII/96/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie określenie formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


Uchwała Nr VII/97/15
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi niepubliczne.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Magnuszew na lata 2016 - 2023.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015 - 2024.


Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-24 21:20:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-19 10:13:28
  • Liczba odsłon: 2876
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913650]

przewiń do góry