Rady Gminy Magnuszew

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia  stawek opłaty targowej na terenie gminy Magnuszew na 2012 rok.


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.


UCHWAŁA NR VI/124/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/125/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2011 roku i określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2012 rok.


UCHWAŁA NR VI/126/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2012 - 2015.


UCHWAŁA NR VI/127/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.


UCHWAŁA NR VI/128/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2012 rok.


UCHWAŁA NR VI/129/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Magnuszew do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


UCHWAŁA NR VI/130/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu, z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt VIII SA/Wa/235/11


UCHWAŁA NR VI/131/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu, z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt VIII SA/Wa/236/11


UCHWAŁA NR VI/132/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu, z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt VIII SA/Wa/237/11


UCHWAŁA NR VI/133/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu, z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt VIII SA/Wa/238/11


UCHWAŁA NR VI/134/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na rok 2011.


UCHWAŁA NR VI/135/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie nabycia nieruchomości.


UCHWAŁA NR VI/136/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.


UCHWAŁA NR VI/137/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, gminnym jednostkom organizacyjnym na cele związane z ich działalnością.


UCHWAŁA NR VI/138/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany w §4 Uchwały Nr VI/115/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorcze odprowadzenie ścieków.


UCHWAŁA NR VI/139/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie.


UCHWAŁA NR VI/140/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012.


UCHWAŁA NR VI/141/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.


UCHWAŁA NR VI/142/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.


UCHWAŁA NR VI/143/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012 - 2017.


UCHWAŁA NR VI/144/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.


UCHWAŁA NR VI/145/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012 - 2017.


UCHWAŁA NR VI/147/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Kolonia Grabnowola


UCHWAŁA NR VI/148/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/129/12 dotycząca przystąpienia Gminy Magnuszew do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


UCHWAŁA NR VI/149/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/150/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie zasad przyznawania i wypłacania diet radnym oraz sposobu ustalania należności z tytułem zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy.


UCHWAŁA NR VI/151/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.


UCHWAŁA NR VI/152/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012 - 2017.


UCHWAŁA NR VI/153/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 04 maja 2012 r.

w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie skargi na decyzję Ministra Finansów z dnia 29 marca 2012r. nr ST5/0341/60g/APE/2011/2012/762 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011r. nr (ST5/0341/60d/KBM/2011/10618) o zobowiązaniu gminy Magnuszew do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2007, w wysokości 58 355 zł.


UCHWAŁA NR VI/154/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 04 maja 2012 r.

w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie skargi na decyzję Ministra Finansów dnia 6 kwietnia 2012r. nr ST5/0341/61h/APE/2011/2012/1804 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2012 r. (nr ST5/0341/61e/KBM/2011/2012/10618) o zobowiązaniu Gminy Magnuszew do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008, w wysokości 50 188 zł.


UCHWAŁA NR VI/155/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 04 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie organizacji ratownictwa medycznego dla mieszkańców gminy Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/157/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 04 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/158/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 04 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.


UCHWAŁA NR VI/159/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 04 maja 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.


UCHWAŁA NR VI/160/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Magnuszew z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego.


UCHWAŁA NR VI/161/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Magnuszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.


UCHWAŁA NR VI/162/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.


UCHWAŁA NR VI/163/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012 – 2017.


UCHWAŁA NR VI/164/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

UCHWAŁA NR VI/165/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Magnuszew.


UCHWAŁA NR VI/166/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 10 lat.


UCHWAŁA NR VI/167/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.


UCHWAŁA NR VI/168/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012 - 2017.


UCHWAŁA NR VI/169/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie nabycia nieruchomości.


UCHWAŁA NR VI/170/2012

Rady Gminy Magnuszew

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Magnuszew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


UCHWAŁA NR VI/171/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Posterunku Policji w Magnuszewie.


UCHWAŁA NR VI/172/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.


UCHWAŁA NR VI/173/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012 - 2017.


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012.


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie obwodów głosowania.


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie przyznania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach na 2013 rok.


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia przez Gminę Magnuszew nieruchomości położonej w Magnuszewie.


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Magnuszew nieruchomości położonej w Magnuszewie.


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata - przedstawiciela Gminy Magnuszew na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kozienicach.


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew.


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012 - 2017.


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie obwodów głosowania


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalania i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012 - 2017


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013 - 2018


Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2013


UCHWAŁA NR VI/195/2012
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocyk Bogdan
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-08 11:56:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-07 08:30:31
  • Liczba odsłon: 2284
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1913729]

przewiń do góry